Skriftlig spørsmål fra Petter Eide (SV) til justis- og innvandringsministeren

Dokument nr. 15:2190 (2018-2019)
Innlevert: 28.08.2019
Sendt: 28.08.2019
Besvart: 03.09.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Petter Eide (SV)

Spørsmål

Petter Eide (SV): Hva gjør regjeringen for å sikre at norske borgere ikke blir utsatt for ulovlig overvåking og represalier fra en fremmed stat i Norge?

Begrunnelse

I en rapport utarbeidet av den tyrkiske tenketanken SETA blir 120 nordmenn navngitt og karakterisert som støttespillere til PKK. De som nevnes i rapporten er både politikere og vanlige aksjonister som har uttrykt støtte til den kurdiske saken.

Jøran Kallmyr (FrP)

Svar

Jøran Kallmyr: Spørsmålet som stortingsrepresentant Eide har stilt kan tolkes som at det omfatter enhver form for ulovlig overvåking fra en fremmed stat rettet mot nordmenn. Gitt bakgrunnen for spørsmålet fra Eide, tolker jeg at representanten spør om hva regjeringen gjør for å hindre såkalt ‘annen ulovlig etterretningsvirksomhet’ rettet mot nordmenn.
‘Annen ulovlig etterretningsvirksomhet’, altså etterretningsvirksomhet som ikke er rettet mot grunnleggende nasjonale interesser, er straffbart etter straffeloven § 126, og PST har etter loven i oppgave å forebygge og etterforske slik virksomhet.
Justis- og beredskapsdepartementet følger opp PSTs arbeid med å forebygge og etterforske annen ulovlig etterretningsvirksomhet rettet mot nordmenn i den ordinære styringsdialogen med PST. Hvilke konkrete tiltak PST foretar seg for å forebygge og etterforske annen ulovlig etterretningsvirksomhet er informasjon jeg dessverre ikke kan gå nærmere inn på offentlig.