Skriftlig spørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til helseministeren

Dokument nr. 15:2254 (2018-2019)
Innlevert: 04.09.2019
Sendt: 05.09.2019
Besvart: 16.09.2019 av helseminister Bent Høie

Ketil Kjenseth (V)

Spørsmål

Ketil Kjenseth (V): Ved Raufosstun i Vestre Toten kommune står 3 plasser for dialyse stengt tre dager i uka. Flere pasienter med behov for livsnødvendig dialysebehandling i Vest-Oppland opplever mye ekstra transport til Lillehammer.
Hva vil statsråden gjøre for å bedre situasjonen for disse pasientene?

Begrunnelse

Utviklingen i antall pasienter som trenger akutt, livsnødvendig behandling i form av dialyse er økende. I Oppland har antallet økt fra rundt 10 pasienter årlig i 1990 til over 60 nå. Flertallet av pasientene tilhører Vest-Oppland, hvor det per i dag bare er 3 dialyseplasser - ved Raufosstun. Disse er stengt annenhver dag. Det gjør at pasienter i denne delen av fylket må kjøres tur/retur Lillehammer for dialysebehandling de dagene Raufosstun ikke har tilstrekkelig bemanning.
Gjennomsnittsalderen på pasientene er 67 år og mange av disse kan ikke nyretransplanteres. En stor andel av disse igjen, kan ikke nyttiggjøre seg hjemmedialyse og må leve resten av livet med reise til dialysebehandling 3-4 dager i uka.
Nyreseksjonen ved sykehuset på Lillehammer har 14 dialyseplasser. Seksjonen har i tillegg ansvar for dialysesatelitter ved Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter på Otta (6 plasser), Valdres lokalmedisinske senter på Fagernes (5 plasser) og Raufosstun i Vestre Toten kommune (3 plasser).
Til sammen er det 28 dialyseplasser i Oppland. Så langt i 2019 har det vært høy utnytelse av alle disse plassene.
Raufosstun startet som et prøveprosjekt mellom Vestre Toten kommune, Sykehuset Innlandet og med økonomisk støtte fra Helsedirektoratet i 2010. Fra 2013 ble det et permanent tilbud med tre plasser tre dager i uka, hvor Sykehuset Innlandet har det faglige ansvaret.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Antall dialysepasienter i Norge er økende, hovedsakelig på grunn av økende andel eldre, men økningen henger også sammen med økning i livsstilssykdommer som høyt blodtrykk og diabetes. Dialysebehandling tilbys i dag ved sykehus, lokal-/distriktsmedisinske sentra og sykehjem. Dialysebehandling kan også gis som hjemmebehandling, som er den mest kostnadseffektive behandlingen og som sparer pasienten for belastningen med reise til og fra behandlingsstedet. Dessverre er det ikke alle pasienter som egner seg for dette, men andelen som får hjemmedialyse kan trolig økes. Det er et nasjonalt mål at minst 30 pst. av pasienter med nyresvikt skal få dialysebehandling i hjemmet. I 3. tertial 2018 fikk 22,2 pst. av alle pasienter med kronisk nyresvikt hjemmedialyse.

De fleste pasienter som trenger dialysebehandling i institusjon får dette 3 ganger hver uke.

Helse Sør-Øst har informert meg om at samarbeidsavtalen mellom Vestre Toten kommune og Sykehuset Innlandet HF om dialysetilbudet ved Raufosstunet Helsehus ble inngått i 2012. Bakgrunnen for avtalen var prosjektet «Etablering av hemodialyse på sykehjem og hjemmedialyse i Vestre Toten kommune», et samarbeidsprosjekt mellom Vestre Toten kommune ved helse- og omsorgsavdelingen og Sykehuset Innlandet HF.

Målet med avtalen var å bygge opp et miljø rundt nyresykdom i Vestre Toten kommune og legge til rette for etablering og drift av hemodialyse ved Raufosstunet Helsehus. Målgruppen er pasienter i Vestre Toten kommune. Kommunen har ansvaret for å administrere tilbudet og stille tilgjengelige lokaler, mens Sykehuset Innlandet Lillehammer har det overordnede faglige ansvaret for tilbudet. Nåværende avtale gjelder fram til 31.12.2019.

Helt fra avtalen ble inngått i 2012 har det vært tre dialyseplasser ved Raufosstunet Helsehus med tilbud tre dager i uken, henholdsvis mandag, onsdag og fredag, som passer med at de fleste pasienter som trenger dialysebehandling får dette 3 dager i uken. Tilbudet er stengt om sommeren i forbindelse med ferieavvikling i kommunen. Dialysepasientene får da behandling på Lillehammer sykehus. Sykehuset Innlandet har ikke mottatt ønske fra kommunen om å øke antall plasser. Når samarbeidsavtalen skal evalueres senere i høst, er det relevant å diskutere om det er behov for å øke tilbudet.