Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:2261 (2018-2019)
Innlevert: 06.09.2019
Sendt: 06.09.2019
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 16.09.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

Arne Nævra (SV)

Spørsmål

Arne Nævra (SV): Tinn kommune har store problemer med å etablere og sikre arealer for næringsformål eller offentlige utbyggingsformål i Rjukan pga. rasfare fra de bratte fjellene rundt.
Har regjeringen midler for å støtte rassikring i viktige utbyggingsområder for kommuner med slik vanskelig topografi som Tinn, og hvis ikke, vil statsråden ta initiativ til at en slik støttemulighet opprettes?

Begrunnelse

For å utvikle Tinn og Rjukan som lokalsamfunn med samlokalisering av bl.a. helse-og omsorgstjenester, med kommunale eller private omsorgsboliger, slik Regjering også ønsker det, med sin geografi med bratte fjell på begge sider i en relativt trang dal, er det nødvendig med rassikring. For å utvikle næringslivet og skaffe nye arbeidsplasser og virksomheter, trenger de nye arealer. Da er det også behov for rassikring med de kostnader dette medfører. Det virker urimelig at lokalsamfunnet alene må ta slike kostnader, og derfor reise dette seg som problemstilling.
NVE har skjerpet kravene ytterligere (det gjelder både flom og ras), noe som har gjort situasjon enda mer krevende for kommuner som Tinn.

Kjell-Børge Freiberg (FrP)

Svar

Kjell-Børge Freiberg: NVE mottok søknad fra Tinn kommune i 2015 og ga tilsagn til et tilskudd til skredsikring i form av fanggjerder over Skriugata i Rjukan for å sikre eksisterende bebyggelse. Tilskuddet var på 7 mill. kroner. NVE har ikke til behandling andre søknader om sikringstiltak fra Tinn kommune.

Rammen for NVEs bistandsordning er beskrevet i Meld. St. 15 (2011-2012) Hvordan leve med farene – om flom og skred. NVE gir bistand enten ved selv å utrede, planlegge og gjennomføre bygging av sikringstiltak eller ved å gi tilskudd til kommunene, som i tilfelle selv utfører tiltaket. Hovedformålet er å hjelpe kommuner faglig og økonomisk med å sikre eksisterende bebyggelse mot flom- og skredskader. I meldingen heter det i kap. 8.4.1.: "Det er viktig at ordningen ikke undergraver de ansvaret kommunen og utbyggere har for at sikkerheten mot flom og skred ivaretas ved nybygging. Bistand gis derfor ikke til sikring som er en direkte forutsetning for byggetillatelse".

Jeg har forståelse for at det kan være vanskelig å finne egnede områder for utvikling i kommuner med krevende topografi. NVEs bistand til sikring gjelder eksisterende bebyggelse. Ved ny bebyggelse i flom- og skredutsatte områder har tiltakshaver plikt til å gjennomføre sikringstiltak som er nødvendige for å tilfredsstille kravene i byggteknisk forskrift. Jeg ser det ikke som hensiktsmessig å innføre en statlig støtteordning for sikringstiltak knyttet til ny utbygging.