Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Skriftlig spørsmål fra Sheida Sangtarash (SV) til helseministeren

Dokument nr. 15:2266 (2018-2019)
Innlevert: 06.09.2019
Sendt: 09.09.2019
Til behandling

Sheida Sangtarash (SV)

Spørsmål

Sheida Sangtarash (SV): I hvilken grad følger Helsedirektoratet og Statens helsetilsyn opp rettsikkerheten knyttet til tvangsvedtak overfor mennesker med utviklingshemming, og i hvilken grad har Fylkesmannen et selvstendig ansvar for å følge opp de rettssikkerhetsgarantiene som lovgiver har gitt?

Begrunnelse

Likestilling- og diskrimineringsombudet har undersøkt Fylkesmannens overprøving av tvang og makt mot mennesker med utviklingshemming etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9. Ombudet konkluderer med:

"Til tross for at utviklingshemmedes rettsikkerhet har vært på dagsorden i en årrekke, viser vår gjennomgang av 32 saker fra den tidligere Fylkesmannen i Hedmark at det fortsatt er utfordringer knyttet til ivaretakelsen av utviklingshemmedes rettssikkerhet i saker som gjelder bruk av tvang. Vår gjennomgang viser at de rettssikkerhetsgarantiene som lovgiver har forutsatt at skal være til stede i denne type saker, ikke ser ut til å fungere tilfredsstillende i praksis. En gjennomgående utfordring viser seg å være blant annet mangel på medvirkning fra tjenestemottaker på alle stadier av saken"

I sin kommentar til ombudets pressemelding om deres undersøkelse skriver Fylkesmannen i Innlandet:

"Fylkesmannens oppgaver knyttet til helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 administreres av Helsedirektoratet og Statens helsetilsyn. Til tross for at Fylkesmannen mener å ha etterlevd retningslinjer fra disse oppdragsgiverne, var tilsynet fra ombudet bevisstgjørende."

Ut fra Fylkesmannens kommentar, kan det fremstå som at Fylkesmannen ikke har et selvstendig ansvar i overprøvingen av tvangsvedtak.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Svaret er ennå ikke tilgjengelig