Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis- og innvandringsministeren

Dokument nr. 15:2285 (2018-2019)
Innlevert: 13.09.2019
Sendt: 16.09.2019
Besvart: 23.09.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

Spørsmål

Sigbjørn Gjelsvik (Sp): Hvorfor ble ikke arbeidsgruppene som skulle vurdere fremtiden til Politihøyskolen og KRUS også gitt i mandat å vurdere andre alternativer for styrking av disse fagmiljøene enn sammenslåing, mener statsråden at tidsfristen utvalgene fikk til å gjennomføre arbeidet sitt ga rom for annet enn ren sandpåstrøing av en forhåndsbestemt konklusjon, og vil statsråden stanse prosessen knyttet til sammenslåing av PHS og KRUS med bakgrunn i den kraftige faglige motstand som forslaget har blitt møtt med?

Begrunnelse

Førsteamanuensis Rune Glomseth ved Politihøyskolen, uttalte til Khrono 29. april i år at:

"En eventuelle sammenslåing av PHS og KRUS blir en hybrid utdanningsinstitusjon. Jeg kjenner ikke til noe annet land der man utdanner fengselsbetjenter og politifolk sammen. Det er to ulike profesjoner. Jeg tror ikke noe på den faglige styrkingen og mener prosessen burde vært lenger, videre og grundigere. Samfunnet og spørsmålet fortjener en bredere diskusjon enn det ser ut til å være lagt opp til her. Jeg ønsker meg en solid utredning og en veloverveid beslutning, sier Glomseth."

Både Politiets Fellesforbund og Norsk fengsels- og friomsorgsforbund har markert motstand mot en sammenslåing. Til Politiforum 31. august sier Unn Alma Skatvold, nestleder i Politiets Fellesforbund at utredningen av sammenslåingen har hatt helt feil utgangspunkt og at:

"Man startet med å se på om man skal slå sammen PHS og KRUS. Men vi mener man heller burde startet med å spørre seg: Hvis PHS skal slås sammen med noen, hvem skulle det vært?"

Asle Aase, forbundsleder for Norsk fengsels og friomsorgsforbund mener utredningene av sammenslåingen har skjedd altfor raskt:

"Dette er hastverksarbeid. De som har jobbet med det har jobbet godt med det, men det har vært ekstremt korte frister. Da må man stille seg spørsmålet om vi har sett alle sidene her."

Ifølge Khrono 20. mars hadde arbeidsgruppen under seks uker på å levere rapport fra de startet arbeidet.

Jøran Kallmyr (FrP)

Svar

Jøran Kallmyr: Politihøgskolen (PHS) og Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) utarbeidet høsten 2017 en utredning om mulige samarbeidsformer mellom de to høgskolene. Dette var også tema i særorganutredningen (NOU 2017:11 Bedre bistand. Bedre beredskap. Fremtidig organisering av politiets særorganer).

Som en oppfølging av dette, ga Justis- og beredskapsdepartementet i brev av 28. januar i år Politidirektoratet og Kriminalomsorgsdirektoratet i oppdrag å utrede en mulig sammenslåing av PHS og KRUS. Endelig frist for utredningen fra direktoratene var 1. juni.

Utredningen som departementet mottok besto av to delrapporter. Departementet så at fristen for å levere på oppdraget hadde vært kort, og vi ba derfor direktoratene i brev av 26. juni om å foreta en høringsrunde, slik at merknader og innspill fra de berørte i saken kan inngå i departementets vurdering av saken videre. Høringsfristen er satt til 30. oktober 2019.

Ingen beslutninger er tatt, og jeg vil lytte til alle faglige råd før jeg tar stilling til hvordan saken skal håndteres videre.