Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:2286 (2018-2019)
Innlevert: 13.09.2019
Sendt: 16.09.2019
Besvart: 24.09.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

Spørsmål

Sigbjørn Gjelsvik (Sp): Hvilke konsekvenser mener statsråden det vil få at kravet til opphold i Norge for mottakere av sykepenger fjernes?

Begrunnelse

Undertegnede er gjort kjent med at Arbeids- og sosialdepartementet, begrunnet i EØS-forordning 883/2004 artikkel 21, har besluttet at sykepenger ikke lenger kan stanses eller avslås kun på grunnlag av at brukeren skal oppholde seg, eller har oppholdt seg i et annet EØS-land.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Etter folketrygdloven § 8-9 er det et vilkår for rett til sykepenger at man oppholder seg i Norge. Etter søknad kan det gis rett til sykepenger i en begrenset periode under opphold i utlandet. Vedkommende må i så fall godtgjøre at utenlandsoppholdet ikke vil forverre helsetilstanden, forlenge arbeidsuførheten eller hindre Arbeids- og velferdsetatens kontroll og oppfølging.

EØS-forordning 883/2004 artikkel 21 gir anvisning på at et medlem i trygdeordningen og medlemmer av hans/hennes familie som bor eller oppholder seg i en annen medlemsstat enn den kompetente medlemsstat, skal ha rett til kontantytelser fra den kompetente institusjon i samsvar med lovgivningen den anvender.

Praksis i Arbeids- og velferdsetaten har vært at kortvarige opphold i andre EØS-land ikke omfattes av forordningen artikkel 21. Etter en ny vurdering, blant annet i lys av kjennelser i Trygderetten, har etaten nå lagt om sin praksis slik at kortvarige opphold i EØS-land likestilles med å oppholde seg i Norge.

For å få rett til sykepenger er det et vilkår at den sykmeldte så tidlig som mulig, og senest innen 8 uker, er i arbeidsrelatert aktivitet. Legen skal i alle saker vurdere om den sykmeldte kan være i aktivitet/gradert sykmelding. Sykmelding skal ikke skrives ut for lange tidsrom. I henhold til faglig veileder for sykmeldere, skal full sykmelding bare unntaksvis skrives for lengre periode enn 14 dager.

I henhold til folketrygdloven § 8-8 har den sykmeldte plikt til å bidra til at hensiktsmessige tiltak for å tilrettelegge arbeidet og utprøving av funksjonsevnen blir utredet og iverksatt.

Hvis ikke den sykmeldte medvirker, kan retten til sykepenger falle bort. Retten til sykepenger kan også falle bort dersom den sykmeldte uten rimelig grunn nekter å ta imot tilbud om behandling, arbeidsutprøving og arbeidsrettede tiltak mv. Videre kan retten til sykepenger falle bort om den sykmeldte ikke deltar i gjennomføring av oppfølgingsplaner eller unnlater å delta i dialogmøter.

I henhold til reglene i § 8-17 siste ledd er det også slik at det ikke ytes sykepenger ved lovbestemt ferie og permisjon. I disse tilfellene skal sykepenger stanses.

Da Arbeids- og velferdsdirektoratet orienterte departementet om denne endringen av praksis, ble det påpekt at det ikke foreligger sikre tall på hvor mange tilfeller som vil bli omfattet av denne praksisendringen. Direktoratet antok imidlertid at endringen ikke vil ha særlig konsekvenser for sykefraværet eller sykepengeutbetalingen. Det henger sammen med regelverkets krav til å være i aktivitet, kravet til medvirkning, og Arbeids- og velferdsetatens regime for å følge opp saker.