Skriftlig spørsmål fra Emilie Mehl (Sp) til justis- og innvandringsministeren

Dokument nr. 15:2291 (2018-2019)
Innlevert: 16.09.2019
Sendt: 17.09.2019
Besvart: 23.09.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Emilie Mehl (Sp)

Spørsmål

Emilie Mehl (Sp): Hvordan vil justisministeren sikre norsk sivil infrastruktur mot droneangrep og uvettig bruk av droner, hvor langt har han kommet i å følge opp innspill som har kommet til Politidirektoratet om å få på plass midler for deteksjon, samt motmidler som hjemmelsgrunnlag for politiet og fysiske løsninger for å ta ut dronene, og vil han sikre at konkrete beredskapstiltak er på plass innen årsskiftet?

Begrunnelse

Før helgen ble det meldt i britiske medier at miljøaktivister forsøkte å ta ut Heathrow flyplass ved hjelp av droner. Natt til lørdag ble oljefelt og -installasjoner i Saudi-Arabia utsatt for et droneangrep. Tidligere i år meldte NRK om at det kom en stor drone så nært et Widerøe at antikollisjonsalarmen om bord i flyet ble utløst.
Bruk av droner for å forstyrre infrastruktur kan ha ulike intensjoner og være av ulik alvorlighetsgrad. Det kan for eksempel gjelde uvettig bruk av droner, uten at det ligger noen annen agenda bak. Det kan også være aktører som har til hensikt å skape forstyrrelser og i ytterste fall forårsake skade på folk og eiendom.
Selv om vi alle håper på noe annet så kan det være et tidsspørsmål før norsk infrastruktur kan rammes dette i fredstid. Det er derfor viktig at myndighetene sørger for god beredskap i forkant av at noe slikt skulle skje, slik at en kan sørge for effektiv respons og at situasjonen håndteres på best mulig måte.
Hvis en ser på hendelsene som er nevnt ovenfor ser en at trusselen begynner å bli konkret, og det haster med å få på plass gode beredskapstiltak. Spørsmålet er da hvordan vi skal sikre norsk sivil infrastruktur slik som for eksempel flyplasser og olje/gassterminaler mot slike hendelser. Tiltak vil gjelde både midler for å detektere dronene, samt motmidler som 1) et konkret hjemmelsgrunnlag for politiet og 2) fysiske løsninger for å ta ut dronene.
Jeg er kjent med at det er sendt faglige innspill til Politidirektoratet om nettopp dette temaet, og jeg ønsker derfor å vite hvor langt direktoratet har kommet i oppfølgingen av dette når det gjelder både konkrete hjemler for politiet og fysiske løsninger, og når justisministeren planlegger å ha en konkret beredskapsplan klar på dette området.

Jøran Kallmyr (FrP)

Svar

Jøran Kallmyr: Beskyttelse mot ulovlig dronebruk er en samfunnsutfordring som ikke bare kan håndteres av politiet. Politiet samarbeider med flere samfunnsaktører nasjonalt som har ulike utfordringer med ulovlig dronebruk. Politiet har også siden 2017 hatt et nært samarbeid med de andre nordiske landene vedrørende mottiltak mot droner. Blant annet følger politiet tett det svenske prosjektet for mottiltak, som avsluttes høsten 2020.
Politiet har per i dag begrensede muligheter til å detektere droner. Når det gjelder reaksjonsmidler for å ta ned ulovlig droner, har politiet et nært samarbeid med Forsvaret, som bistår med relevante kapasiteter til løsning av konkrete situasjoner uten at jeg kan gi detaljert informasjon om samarbeidet.
Politiet har ved konkrete hendelser mulighet til å håndtere trusler hvor droner inngår. Regjeringen fremla imidlertid i mars 2018 en dronestrategi som følges opp blant annet i Justis- og beredskapsdepartementet. I lys av samfunnsutviklingen og utviklingen i kriminalitetsbildet vurderes ikke bare behovet og mulighetene for å ta i bruk effektive fysiske løsninger, men også behovet for å klargjøre de rettslige rammene for å møte fremtidige utfordringer forbundet med farlig og uvettig bruk av droner.