Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:49 (2019-2020)
Innlevert: 08.10.2019
Sendt: 08.10.2019
Besvart: 15.10.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Elise Bjørnebekk-Waagen (A)

Spørsmål

Elise Bjørnebekk-Waagen (A): Kan statsråden redegjøre for hva det betyr at det ikke er aktuelt å gå videre med prosjektet i dets nåværende form, vil regjeringen vurdere å gå bort fra vedtatt konsept for Østfoldbanen?

Begrunnelse

I statsbudsjettet beskriver regjeringen planlegging av InterCity Østfoldbanen. Slik det fremgår av proposisjonen er det kjent at Bane Nor venter vesentlige høyere kostnader for prosjektet i dets nåværende form, enn det som ligger til grunn for Nasjonal transportplan 2018–2029. Videre skriver regjeringen følgende:

«det er ikke aktuelt å gå videre med prosjektet i dets nåværende form.»

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: Som representanten Bjørnebekk-Waagen peiker på, har departementet omtalt i Prop 1 S (2019-2020) at i samband med pågåande arbeid med kommunedelplan har Bane NOR avdekka at kostnadene for IC-strekninga Haug - Seut - Sarpsborg er venta å bli vesentleg høgare enn det som er omtalt i NTP 2018-2029.

Det er sjølvsagt svært uheldig at infrastrukturprosjekt aukar så mykje i kostnad som det dette prosjektet har gjort. Eg har difor gjennom supplerande tildelingsbrev til Jernbanedirektoratet gitt dei i oppgåve å sjå nærare på korleis ein kan realisere ambisjonane for togtilbodet på Østfoldbanen med ulike tiltak. Dette omfattar alternative tiltak på strekningen Haug-Seut-Fredrikstad som skal bidra til å realisere meir effektiv togframføring, økt frekvens og persontrafikk til Nedre Glomma, og moglege tiltak for å betre togtilbodet til Sarpsborg.

Jernbanedirektoratet har og fått i oppdrag å gjennomføre ein forstudie av trasévalg som kartlegg kostnadar og eventuelle risikoforhold knytt til grunnforhold og andre kostnadsdrivarar i området som grunnlag for ein eventuell alternativ utbyggingsstrategi til dagens vedtatte utbyggingsstrategi. Resultatet av dette utgreiingsarbeidet vert oversendt departementet innan 20. desember 2019.