Skriftlig spørsmål fra Jorid Juliussen Nordmelan (A) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:57 (2019-2020)
Innlevert: 09.10.2019
Sendt: 10.10.2019
Besvart: 18.10.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Jorid Juliussen Nordmelan (A)

Spørsmål

Jorid Juliussen Nordmelan (A): Mener statsråden at noen av de nye oppgavene fylkeskommunen overtar fra Riksantikvaren bør nedprioriteres, eller hvor mener statsråden at fylkene skal kutte for å kunne følge opp alle oppgavene?

Begrunnelse

Fra 1. januar overtar fylkeskommunene en rekke oppgaver fra Riksantikvaren.
Ut ifra de maler Trøndelag fylkeskommune har mottatt er det beregnet et behov for seks nye stillinger for å dekke behovet. Kommuneproposisjonen tilsier at fylkeskommunene skal få overført ressurser til 10 stillinger fordelt over tre år, med kun 2 stillinger på deling i 2020. Hvert fylke kompenseres altså i snitt med en 20 %-stillingsressurs hver fra 1. januar for å løse de nye oppgavene på kulturminnefeltet.
Trøndelag skal med disse ressursene dekke forvaltningsansvar for:

- Statens kulturhistoriske eiendommer i Trøndelag (som omfatter ca. 200 bygg) som driftes av ulike statlige sektorer som forsvarsbygg, statsbygg, utdanningssektoren bl.a. NTNU og Nord Universitet og helsesektoren.
o Blant disse er bygninger som Trøndelag teater, Justismuseet, hovedbygningen på Røstad, Hovedbygningen på NTNU og Gløshaugen
- Freda fartøy
- Profane middelalderbygg
- Ruiner utenfor middelalderbyen Trondheim
- Midderalderkirkesteder og –kirkegårder
- Tre tilskuddsordninger: Brannvern i tette trehusmiljø, Tekniskindustrielle kulturminner, fartøy

Det er også fylkeskommunens ansvar å avgjøre utgraving av arkeologiske kulturminner over og under vann og avgjøre utgraving av skipsfunn og båter.
I statsbudsjettforslaget for 2020 fra regjeringen er det foreslått nullvekst i frie inntekter til fylkene, så heller ikke her er det ekstra midler å hente.

Ola Elvestuen (V)

Svar

Ola Elvestuen: Som ledd i regionreformen skal det overføres en rekke førstelinjeoppgaver innen kulturminneforvaltning fra Riksantikvaren til de nye fylkeskommunene fra 1.1.2020. Fylkeskommunene skal være ansvarlig for det alt vesentlige av førstelinjebehandling av saker etter kulturminneloven. Riksantikvaren skal fremdeles være den overordnete nasjonale fagmyndigheten på kulturminnefeltet og skal iverksette nasjonal kulturminnepolitikk. Direktoratet skal være fredningsmyndighet, ha ansvar for omfattende veiledning og kompetanseutvikling, ha ansvar for innsigelser og klagesaksbehandling, systemutvikling, og utvikling av digitale saksbehandlingsverktøy mv. Videre skal Riksantikvaren utvikle og ha ansvar for særskilte satsingsområder.

I spørsmålet er det vist til et behov for seks nye stillinger i Trøndelag. Dette er fylkets egne beregninger. I spørsmålet vises det også til omtale av reduksjon i antall stillinger hos Riksantikvaren i kommuneproposisjonen for 2020. I denne proposisjonen beskrives kun hvilke ressurser som overføres fra Riksantikvarens budsjett til Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) budsjett, det vil si uttrekket hos Riksantikvaren.

Selv om myndigheten overføres fra 1.1.2020, vil fylkeskommunene i en overgangsperiode være avhengig av veiledning og oppfølging fra Riksantikvaren. Dette er årsaken til at reduksjonen hos Riksantikvaren skjer gradvis over tre år.

I den forbindelse gjøres det på Riksantikvarens (Klima- og miljødepartementets) budsjett en rammeoverføring på 10 millioner kroner til inntektssystemet for fylkeskommunene. Dette er beregnet å utgjøre en reduksjon på 10 stillinger hos Riksantikvaren over tre år.

Beløpet fra Riksantikvarens budsjett er lagt inn i rammetilskuddet og i praksis likt fordelt mellom fylkene per innbygger, da det ikke er noen egen kostnadsnøkkel for kulturminner.

For alle oppgaveoverføringer vil det være slik at fordeling av midlene ikke nødvendigvis vil samsvare fullstendig med den enkelte fylkeskommunes behov. Fylkeskommunene får i all hovedsak midlene sine gjennom de frie inntektene, i sum og over tid vil dette jevne seg ut. Fylkeskommunene kan også selv vurdere og prioritere ressurser innenfor de ulike fagområdene innenfor gjeldende regelverk.

Jeg mener det er viktig at myndighetsoverføringen skjer som planlagt fra 1.1.2020 over hele landet. Jeg vil følge utviklingen nøye, noe som bl.a. skjer i form av en følgeevaluering som starter første dag, og jeg vil gi Stortinget tilbakemelding om resultatene av reformen i de årlige budsjettproposisjonene.

Overføring av flere oppgaver på kulturminneområdet har vært ønsket av fylkeskommunene. Jeg håper fylkeskommunene vil bruke denne muligheten til å prioritere kulturminner og kulturminneforvaltning som en ressurs i den styrkede samfunnsutviklerrollen de er ment å få ved regionreformen.

Jeg kjenner fagfolkene i regional kulturminneforvaltning som kompetente og dyktige, og har stor tiltro til at de vil gjøre en god jobb i prioriteringene og håndteringen av de nye oppgavene.