Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:127 (2019-2020)
Innlevert: 22.10.2019
Sendt: 22.10.2019
Besvart: 29.10.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

Martin Henriksen (A)

Spørsmål

Martin Henriksen (A): Deler statsrådens de bekymringene komitélederen i Stortingets utdannings- og forskningskomité ytrer?

Begrunnelse

Statsråden har ikke ønsket å redegjøre for Stortinget om nedleggelsen av studiested Nesna. FrPs leder i Utdanningskomiteen har uttalt at mange er i tvil om faktagrunnlaget bak beslutningen i Nord Universitets styre, at nedleggelsen kan være i strid med intensjonene bak strukturreformen, og at det kan være brudd med intensjonsavtalen.

Iselin Nybø (V)

Svar

Iselin Nybø: Universitets- og høyskoleloven slår fast at styret for en institusjon har ansvar for å legge strategien, fastsette organiseringen og disponere ressursene. Ved behandlingen av Meld. St. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet – Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren (strukturmeldingen) understreker komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Senterpartiet, at det er viktig å sikre et desentralisert utdanningstilbud, og viser i den sammenheng til meldingen hvor det presiseres fra regjeringen at dette er en strukturreform på institusjonsnivå, ikke på studiestedsnivå, jf. Innst. 348 S (2014-2015). Komiteens flertall uttaler at det også i fremtiden, slik det er i dag, må være opp til institusjonene selv og deres styrer å vurdere hva en hensiktsmessig studiestedstruktur innebærer.

Styret for Nord universitet hadde 30. april 2019 en første behandling av rektors utredning av ny studiestedstruktur. Det er styret som har ansvar for å treffe beslutning, og styret må selv vurdere hvilket beslutningsgrunnlag det har behov for. Styret vedtok i samsvar med innstillingen å legge utredningen ut til høring, og universitetet har opplyst at det kom inn 263 høringsuttalelser innen fristen. Styret ba også rektor om å komme tilbake med ytterligere analyser som underlag for saksfremlegg og innstilling til styrets beslutning. Basert på dette har styret for Nord universitet truffet beslutning om ny studiestedstruktur. Jeg forutsetter at styret selv har vurdert opplysningene de fikk og at de har ansett beslutningsgrunnlaget som tilstrekkelig.