Skriftlig spørsmål fra Gisle Meininger Saudland (FrP) til justis- og innvandringsministeren

Dokument nr. 15:138 (2019-2020)
Innlevert: 22.10.2019
Sendt: 23.10.2019
Besvart: 28.10.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Gisle Meininger Saudland (FrP)

Spørsmål

Gisle Meininger Saudland (FrP): Synes statsråden det kan være fornuftig å ha en større samlokalisert tingrett og jordskifterett sentralt plassert mellom Kristiansand og Stavanger?

Begrunnelse

Første oktober la domstolkommisjonen fram sin innstilling hvor det foreslås å legge ned to av tre tingretter i Norge. I undertegnedes hjemfylke Vest-Agder har man tidligere allerede gjennomgått en omorganisering ved at tingrettene i Flekkefjord og Mandal har blitt nedlagt og fylket har nå to tingretter, en i Kristiansand som dekker Mandal og Kristiansandsregionen og en i Farsund som dekker Listerregionen. I nabofylke Rogaland foreslås det at Dalane tingrett i Egersund slås sammen med Stavanger tingrett.
At det foreslås at det ikke skal være en eneste tingrett mellom Kristiansand og Stavanger med en avstand på 240KM og en kjøretid på nesten fire timer er for meg underlig. Dette til tross for at kommisjonen selv skriver at «For å sikre at domstolene er tilgjengelige og har geografisk nærhet til brukerne, anbefaler kommisjonen at domstoler i området med spredt befolkning og store avstander har avdelinger på flere steder i rettskretsen.»
Kommisjonen foreslår også å legge ned flere jordskifteretter, blant annet Lista jordskifterett i Flekkefjord. Ofte behandler jordskifteretten i distriktene flere saker enn jordskifteretten i de store byene. Legger man saksmengde til grunn så bør man altså ikke sentralisere jordskifterettene.
Det kan imidlertid være fornuftig er å samle flere funksjoner i Listerregionen, og at en samlokalisert enhet favner et geografisk område som også omfatter sørlige del av Rogaland. En samlokalisering mellom jordskifteretten og tingretten kan gi bedre faglig utveksling, rasjonell drift og større arbeidsmiljø. Det bør også være mulig å ha rettssted i Lister selv om en eventuelt blir en del av Kristiansand tingrett, det betyr at man kan ha et styrket regionalt domstolhus i vestre del av Vest-Agder som administrativt likevel er en del av Kristiansand tingrett.

Jøran Kallmyr (FrP)

Svar

Jøran Kallmyr: Innledningsvis gjør jeg oppmerksom på at jordskifteloven hører under landbruks- og matministeren, men at jordskifterettene administrativt er underlagt Domstoladministrasjonen. Ettersom jeg har hovedansvaret for oppfølgingen av NOU 2019: 17 Domstolstruktur, finner jeg det riktig at jeg besvarer spørsmålet.

Domstolkommisjonen har presentert sine faglige anbefalinger om domstolstrukturen i utredningen. Regjeringen har foreløpig ikke tatt stilling til hvordan anbefalingene bør følges opp.

Kommisjonen peker på noen utfordringer ved strukturen som jeg mener vi må ta på alvor. Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehandlingstid og effektivitet i tingrettene og lagmannsrettene viser også at det er behov for å øke fleksibiliteten i ressursbruken mellom domstolene. Jeg synes vi bør organisere domstolene slik at de er i stand til å møte disse utfordringene, samtidig som organiseringen må ivareta hensynet til nærhet. Det er derimot for tidlig for meg å si noe om konkrete alternativer til kommisjonens anbefalinger.