Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:154 (2019-2020)
Innlevert: 24.10.2019
Sendt: 25.10.2019
Besvart: 01.11.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

Ingvild Kjerkol (A)

Spørsmål

Ingvild Kjerkol (A): Hvilke kriterier legges til grunn for oppnevning av lekrepresentant, og kan lekrepresentant for eksempel være en lege regnes som lekmann i Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk?

Begrunnelse

§ 10. Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk
Departementet (KD) oppnevner regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. Hver komité skal ha kompetanse i relevante forskningsdisipliner, etikk og jus, og skal ha minst én lekrepresentant.
Komiteenes ansvarsområder følger av helseforskningsloven og annen lovgivning som legger oppgaver til komiteene.
Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag er klageinstans for komiteenes vedtak, også for vedtak etter offentleglova. Den nasjonale komiteens avgjørelse er endelig og kan ikke påklages videre.

Iselin Nybø (V)

Svar

Iselin Nybø: De regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) består av i alt 9 komiteer, og har sitt mandat i forskningsetikkloven § 10. Komiteenes ansvarsområde er i hovedsak fastlagt i helseforskningsloven. Hver komité skal ha kompetanse i relevante forskningsdisipliner, etikk og jus, og skal ha minst én lekrepresentant. Forskningsetikk¬forskriften fastsetter at komiteene skal ha 5 – 9 medlemmer, og varamedlemmer etter behov. I dag har de ordinære komiteene 9 medlemmer og personlige varamedlemmer. De to særskilte komiteene for legemiddelstudier har 7 medlemmer og 6 varamedlemmer. Komiteene oppnevnes for fire år om gangen.

Medlemmene oppnevnes av departementet, etter forslag fra en rekke ulike instanser som universitetene, Helsetilsynet, helseforetakene, Norsk Sykepleieforbund og pasient¬organisasjoner. For lekrepresentanten har tradisjonelt fylkeskommunene blitt forespurt. I tillegg har det de siste årene vært annonsert etter lekrepresentanter. Generelt tas det hensyn til variasjon i bakgrunn/utdanning, geografi, alder og også til kontinuitet i komiteene. Sammensetningen må videre oppfylle kravene i likestillingsloven.

Det har vært relativt stor interesse for verv som lekrepresentant. I 2017 kom det inn 203 søknader etter utlysing av dette vervet i de fire komiteene i REK sør-øst . Når det gjelder utvelgelse av representanter vurderes motivasjon for arbeidet, samfunnsengasjement og variasjon mht kjønn, utdanning, arbeidserfaring, bosted og alder. Det har ikke vært satt som kriterium at lekrepresentanten ikke har helsefaglig bakgrunn. Jeg er kjent med at det (etter forslag fra Sør-Trøndelag fylkeskommune) i april 2017 ble oppnevnt en lege/psykiater som lekperson i REK Midt. Det er forståelig at stortingsrepresentant Kjerkol stiller spørsmål ved dette og jeg vil ta dette med meg frem mot neste oppnevningsperiode.