Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:173 (2019-2020)
Innlevert: 25.10.2019
Sendt: 28.10.2019
Besvart: 31.10.2019 av helseministeren Bent Høie

Ingvild Kjerkol (A)

Spørsmål

Ingvild Kjerkol (A): Hvor mange faste møter har kommunene med foretakene allerede, og hvor mange flere kommer til med helsefelleskapsreformen?

Begrunnelse

Regjeringen lanserte onsdag 23.oktober en helsefellesskapreform der det legges opp til en rekke partnerskap og utvalg. Disse kommer i tillegg til en rekke eksisterende møteplasser som finnes mellom kommunene og helseforetakene.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Regjeringen og KS deler målet om å skape mer sammenhengende og bærekraftig helse- og omsorgstjenester til pasienter som trenger tjenester fra både spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Derfor har vi inngått en avtale om innføring av helsefellesskap mellom kommuner og helseforetak.

Representanten tar feil når hun i begrunnelsen for spørsmålet slår fast at møtene i Helsefelleskapene skal komme i tillegg til dagens møteplaner. De fleste av dagens møter og forumer er et resultat av samhandlingsreformen. Utfordringen er at disse møtestedene i mange områder i landet har liten eller ingen beslutningsmyndighet og dermed er uforpliktende. Dessuten møtes en ikke på riktig nivå for å løse de utfordringene som tjenesten står i. Helsefelleskapene sine møter og beslutninger skal erstatte disse, slik at en bruker tiden fornuftig og får tatt forpliktende beslutninger.

Departementet fører ingen oversikt over antall møter mellom kommuner og helseforetak. I avtalen fremkommer det at de 19 helsefellesskapene skal bygge på etablerte avtaler og samarbeidsstrukturer. Hva som er en hensiktsmessig frekvens på møtene må kommunene og helseforetakene bestemme lokalt.

Jeg vil redegjøre for helheten i regjeringen sitt forslag for å bidra til bedre samhandling mellom kommuner og helseforetak i Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 som legges frem for Stortinget i høst.