Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:198 (2019-2020)
Innlevert: 30.10.2019
Sendt: 31.10.2019
Besvart: 06.11.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Kirsti Leirtrø (A)

Spørsmål

Kirsti Leirtrø (A): Når kommer finansiering og igangsetting av første byggetrinn av Torgård godsterminal på plass?

Begrunnelse

Utviklingen i Trøndelag er svært krevende for godshåndtering på bane. En utredning av alternative løsninger ble av avlyst av regjeringen i 2014, og man landet på en plassering av ny godsterminal på Torgård. Dette ble fulgt opp med 1,8 mrd. kr til første byggetrinn i første periode av Nasjonal transportplan. Totalkostnaden på Godsterminalen ble satt til 10 mrd. kroner.
Den akutte krisen på godshåndtering medførte en etablering av en midlertidig godsterminal ved Heggstadmoen. En har altså etablert en svært dårlig løsning med to mindre godsterminaler der begge fungerer dårlig og har for liten kapasitet. Godstransportører har ingen tro på at regjeringen holder sine løfter om en ny godsterminal på Torgård.
Dagens situasjon gjør at mere gods går over på vei, da transportørene har etablert seg på sør for Trondheim, og må kjøre godset ned til Brattøra for omlasting til tog. Et tog som to timer senere går forbi Torgård. I tillegg har en båndlegging av areal på Torgård, båndlegging av areal på Brattøra, og ikke minst en belastning for beboere på Heimdal.
Undertegnede stilte også et spørsmål om dette i mars 2019, og fikk da til svar fra ministeren at Jernbanedirektoratet jobbet med en tilleggsutredning som skulle være ferdig våren 2019. Jeg kan heller ikke se at Godsterminal Torgård er omtalt i statsbudsjettet for 2020, men finner følgende tekst i en pressemelding om mer gods på bane, datert 05.09.19:

«Når det gjelder godsterminalene i Bergen og Trondheim, har tiltak som oppgradering og ny plassering blitt utredet. Framtidig logistikknutepunkt i Trondheimsregionen skal etter planen ligge sør for byen, på Torgård. Som avlastning til eksisterende terminal på Brattøra i Trondheim, ble det i fjor åpnet en ny midlertidig godsterminal på Heggstadmoen.»

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: Våren 2017 avgjorde regjeringa at det skulle arbeidast vidare med sikte på at nytt logistikknutepunkt for Trondheimsregionen skulle lokaliserast på Torgård. Samferdselsdepartementet gav deretter Jernbanedirektoratet i oppdrag å utarbeide ei utgreiing som omhandlar ei nedskalert løysing for Torgård. Jernbanedirektoratet har i brev til Samferdselsdepartementet av 3. oktober 2019 svart ut bestillinga frå våren 2017, med ei tilleggsutgreiing som viser løysingar for ein sekketerminal på Torgård i Trondheim, med ei tilhøyrande samfunnsøkonomisk analyse. Utgreiinga er no til behandling i Samferdselsdepartementet. Det er for tidlig å seie noko om tidspunkt for finansiering og igangsetjing av bygging av ein godsterminal i Trondheimsregionen.