Skriftlig spørsmål fra Runar Sjåstad (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:218 (2019-2020)
Innlevert: 04.11.2019
Sendt: 05.11.2019
Besvart: 12.11.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

Runar Sjåstad (A)

Spørsmål

Runar Sjåstad (A): Hvilke initiativ har statsråden tatt overfor Equinor andre aktører for å samle flere som kan bidra til å finansiere og realisere en infrastrukturløsning med en ilandføringsterminal på Veidnes, i tråd med lovnadene som er gitt, og de forventningene som er skapt, og når kan vi forvente endelig konklusjon i saken?

Begrunnelse

I 2013 feiret Equinor at de nye oljefunnene i Barentshavet skulle gi store ringvirkninger i Nordkapp kommune gjennom en ny ilandføringsterminal. Equinor har i etterkant gått bort fra dette. Stortinget har bedt om en ilandføringsterminal på Veidnes, senest ved etablering av flere felt i Barentshavet.
I Statsbudsjettet skriver regjeringen at Olje- og energidepartementet har «fulgt opp selskapenes arbeid med å utrede en omlastning av råolje på Veidnes i Finnmark. Utredningene går fremover som planlagt og selskapene planlegger valg av transportløsning for Johan Castberg-feltet i oktober 2019. Olje- og energidepartementet vil holde Stortinget orientert på egnet måte om selskapenes beslutning.

Kjell-Børge Freiberg (FrP)

Svar

Kjell-Børge Freiberg: Olje- og energidepartementet godkjente plan for utbygging og drift for Johan Castberg-feltet i juni 2018 etter at utbyggingsplanen var forelagt Stortinget, jf. Prop. 80 S (2017-2018) og Innst. 368 S (2017-2018). Den godkjente utbyggingsløsningen innebærer transport av råolje direkte til markedet uten omlasting i Finnmark.

I forbindelse med behandlingen av utbyggingssaken fattet Stortinget anmodningsvedtak 890 og 891. Vedtakene omhandlet oljeomlasting på Veidnes i Finnmark av råolje fra Castberg-feltet og fra andre framtidige utbygginger i Barentshavet.

Olje- og energidepartementet har fulgt opp disse anmodningsvedtakene og har orientert Stortinget om oppfølgingen i Prop. 1 S (2018-2019), Prop. 41 S (2018-2019) Utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltets andre byggetrinn og anlegg og drift av områdeløsningen for kraft fra land til feltene Johan Sverdrup, Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog og Prop. 1 S (2019-2020).

På bakgrunn av Prop. 41 S (2018-2019) og Innst. 240 S (2018-2019) behandlet Stortinget saken 29. april 2019.

Som det fremgår av Prop. 41 S (2018-2019) har de funnene i Barentshavet som ikke er besluttet utbygd, kommet så kort i prosjektløpet at det foreløpig ikke er klarlagt at de blir utbygd. Det er derfor for tidlig for rettighetshaverne i disse funnene å delta i en eventuell etablering av infrastruktur for oljeomlasting i Finnmark. På bakgrunn av dette er det derfor rettighetshaverne i Castberg-feltet som har arbeidet videre med å utrede alternative løsninger for oljeomlasting i Finnmark.

Selskapenes valg av transportløsning var planlagt i oktober 2019, men det gjenstår fortsatt noen avklaringer før selskapene kan foreta endelig valg av transportløsning for Castberg-feltet. Selskapene planlegger for en beslutning i løpet av inneværende kvartal. Jeg vil holde Stortinget orientert om utviklingen i saken på egnet måte.