Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:245 (2019-2020)
Innlevert: 07.11.2019
Sendt: 08.11.2019
Til behandling

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Kan statsråden utdype når en revidering av Kulturloven skal finne sted, og hvilken prosess Kulturdepartementet vil legge opp til?

Begrunnelse

Det ble i kulturmeldingen, Kulturens kraft - Kulturpolitikk for framtida: Meld. St. 8 (2018-2019) og i Stortingets innstilling: Innst. 258 S (2018-2019) vedtatt at regjeringen skal gjennomgå Kulturloven til å bli et styringsverktøy for oppgave- og ansvarsfordeling mellom forvaltningsnivåene og til å reflektere nasjonale mål for kulturpolitikken.
I forslag til statsbudsjett for 2020 beskriver regjeringen kort hvordan de har startet arbeidet frem mot en hensiktsmessig arbeidsdeling mellom de elleve kommende regionene som etableres gjennom regionreformen. Det varsles at Stortinget skal få et helhetlig forslag til behandling i kommuneproposisjonen for 2021, og det endelige resultatet av denne prosessen blir først innarbeidet i Prop.1 S (2020 – 2021).
Det står imidlertid ingenting om hvilken prosess Kulturdepartementet legger opp til for den kommende revideringen av Kulturloven, og hvilken rolle loven er tenkt å ha i oppgavefordelingen.

Trine Skei Grande (V)

Svar

Trine Skei Grande: Svaret er ennå ikke tilgjengelig