Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:245 (2019-2020)
Innlevert: 07.11.2019
Sendt: 08.11.2019
Besvart: 15.11.2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Kan statsråden utdype når en revidering av kulturloven skal finne sted, og hvilken prosess Kulturdepartementet vil legge opp til?

Begrunnelse

Det ble i kulturmeldingen, Kulturens kraft - Kulturpolitikk for framtida: Meld. St. 8 (2018-2019) og i Stortingets innstilling: Innst. 258 S (2018-2019) vedtatt at regjeringen skal gjennomgå kulturloven til å bli et styringsverktøy for oppgave- og ansvarsfordeling mellom forvaltningsnivåene og til å reflektere nasjonale mål for kulturpolitikken.
I forslag til statsbudsjett for 2020 beskriver regjeringen kort hvordan de har startet arbeidet frem mot en hensiktsmessig arbeidsdeling mellom de elleve kommende regionene som etableres gjennom regionreformen. Det varsles at Stortinget skal få et helhetlig forslag til behandling i kommuneproposisjonen for 2021, og det endelige resultatet av denne prosessen blir først innarbeidet i Prop.1 S (2020 – 2021).
Det står imidlertid ingenting om hvilken prosess Kulturdepartementet legger opp til for den kommende revideringen av Kulturloven, og hvilken rolle loven er tenkt å ha i oppgavefordelingen.

Trine Skei Grande (V)

Svar

Trine Skei Grande: I Meld. St. 8 (2018 – 2019) Kulturens kraft - Kulturpolitikk for framtida ble det varslet at Kulturdepartementet vil gjennomgå kulturloven "med sikte på at ho skal vere eit styringsverktøy for oppgåve- og ansvarsfordelinga mellom forvaltningsnivåa og reflektere nasjonale mål for kulturpolitikken".

Departementet trakk i meldingen særlig fram to hovedtemaer for revisjonen. Det første var muligheten for å styrke bestemmelsene som pålegger kommuner og fylkeskommuner et ansvar for å fremme og legge til rette for et bredt spekter av kulturvirksomhet. Det andre var om en lovfesting av armlengdeprinsippet kan bidra til å sikre at prinsippet blir lagt til grunn av offentlige myndigheter, bl.a. i sammenheng med en overføring av oppgaver fra staten til fylkeskommunene.

Jeg vil bemerke at regjeringen allerede har knyttet forventninger til disse to temaene i ny utgave av Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging (2019-2023), som ble vedtatt ved kongelig resolusjon 14. mai 2019. I kapittel 4 heter det blant annet at: "Fylkeskommunene og kommunene ivaretar kunst og kultur som del av kommunal og regional planlegging, og legger til rette for et fritt og uavhengig kulturliv." De nasjonale forventningene skal følges opp i fylkeskommunenes og kommunenes arbeid med planstrategier og planer, og legges til grunn for statlige myndigheters medvirkning i planleggingen. Revisjon av kulturloven er ikke en forutsetning for fremdriften med overføring av oppgaver på kulturområdet.

Kulturdepartementet er i gang med revisjonsarbeidet. Arbeidet følger vanlig prosedyre for lovarbeid, inkludert Utredningsinstruksen og andre relevante instrukser og regelverk. Et høringsnotat, med utkast til revidert kulturlov, vil bli sendt på alminnelig høring til neste år.