Skriftlig spørsmål fra Tore Hagebakken (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:270 (2019-2020)
Innlevert: 09.11.2019
Sendt: 11.11.2019
Besvart: 19.11.2019 av helseministeren Bent Høie

Tore Hagebakken (A)

Spørsmål

Tore Hagebakken (A): Hvor lang saksbehandlingstid hos Helfo mener statsråden det er rimelig å regne med, i saker der alternativet til tilgang på legemidler er uførhet?

Begrunnelse

Viser til sak i Gudbrandsdølen Dagningen fra 7.11 2019. I denne saken fremgår det at Helfo har gitt avslag på refusjon for et legemiddel som kunne sikre at en pasient ikke blir varig ufør. Pasienten mener saksbehandlingstida i Helfo er urimelig lang, når Helfo selv også opplyser at det kan gå fem måneder før han får svar på sin klage.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Søknader til Helfo om individuell stønad til legemidler etter blåreseptforskriften § 3 skal behandles innen en frist på 56 dager. I andre tertial 2019 ble 93 pst. av alle saker behandlet innen fristen, og halvparten av sakene var ferdigbehandlet innen 22 dager.

For prioriterte saker på legemiddelområdet, det vil blant annet si søknader om legemidler til barn under 12 år og til personer med livstruende sykdommer, er fristen 28 dager. Median saksbehandlingstid for denne kategorien søknader i andre tertial 2019 var 1 dag, og 99 pst. av sakene var ferdigbehandlet innen fristen.

Saksbehandlingsfrist for klagesaker på legemiddelområdet i 1. instans (Helfo) er på 3 måneder. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for klagesaker på legemiddelområdet var 63 dager i andre tertial 2019. Unntaksvis kan imidlertid saksbehandlingstiden være lenger enn 3 måneder, noe det tas høyde for i Helfos informasjonsbrev om saksbehandlingstid ved klage. Helfo har nylig endret standardteksten i dette informasjonsbrevet slik at det nå fremgår at "Forventet saksbehandlingstid for klager er inntil fire måneder i Helfo" der det tidligere stod at "Gjennomsnittlig saksbehandlingstid er på seks måneder".