Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:320 (2019-2020)
Innlevert: 14.11.2019
Sendt: 15.11.2019
Besvart: 25.11.2019 av helseministeren Bent Høie

Elise Bjørnebekk-Waagen (A)

Spørsmål

Elise Bjørnebekk-Waagen (A): Mener statsråden det er riktig å bruke høye parkeringsavgifter til å subsidiere sykehusets økonomi, og hva vil statsråden gjøre for å sørge for at parkeringsavgifter ikke skaper ulikhet i innbyggernes mulighet til å besøke sykehuset?

Begrunnelse

Sarpsborg Arbeiderblad og Fredrikstad Blad har i høst formidlet erfaringer med parkeringspolitikken ved Sykehuset Østfold Kalnes.
I august i år opplevde en innbygger at konen ble akutt syk og måtte legges inn på nevrologisk avdeling ved Sykehuset Østfold Kalnes. Der måtte hun bli i ni døgn, før hun ble flyttet til Helsehuset i Fredrikstad. I løpet av disse ni døgnene brukte ektemannen 2 372 kroner på parkering.
De høye prisene ekskluderer personer som er avhengig av bil og personer med dårlig økonomi.
Det enkelte sykehus parkeringspolitikk påvirker pårørende som ønsker å følge opp familie som er innlagt på sykehuset, i tillegg kan pasienter som kommer kjørende til sykehuset oppleve store uforutsette kostnader til parkering.
Sykehuset har nå varslet at de vil foreta en gjennomgang av sykehusets parkeringspolicy.
I dag er det opp til det enkelte sykehus å sette parkeringssatsene. En gjennomgang av pris på parkering ved de ulike sykehusene viser et stort sprik i satser.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Helse- og omsorgsdepartementet ba i mars 2008 de regionale helseforetakene om å komme med forslag til hvordan parkeringstilbudet ved helseforetakene burde håndteres. Parkeringssituasjonen ved sykehusene ble kartlagt og vurdert i en egen rapport sendt til departementet høsten 2008. I rapporten ble det gitt en anbefaling i 13 punkter for hvordan parkeringstilbudet burde organiseres for sykehusene.

Helse- og omsorgsdepartementet fulgte opp saken og rapporten i foretaksmøtene for 2009 der det ble stilt krav om at de regionale helseforetakene skulle legge rapporten til grunn for organisering av parkeringstilbudet ved sykehusene. I en av anbefalingene i rapporten fremgår det at inntekter fra parkeringsavgifter forutsettes kun brukt til dekning av kostnader ved drift av parkeringstilbudet. Med utgangspunkt i dette prinsippet vil prisene for bruk av parkeringstilbudet kunne variere fra sykehus til sykehus i forhold til type parkeringsarealer (parkeringshus, bakkearealer), tomtepriser og vedlikeholdsbehov man har for arealene mv.

Parkeringsordningen ved helseforetakene ble evaluert i 2010, og i foretaksmøtene for 2011 ble kravet om at betaling for parkering kun skulle dekke kostnadene ved parkeringstilbudet ved sykehusene gjentatt. I tillegg skulle de rutiner som man har for parkering begrense risikoen for gebyrer, herunder bygge på prinsippet om etterskuddsbetaling.

Det er de enkelte helseforetakene som forvalter parkeringstilbudet ved sine helseinstitusjoner, og som følgelig kan tilrettelegge for parkeringsordninger for pasienter, pårørende og ansatte. Helseforetakene kan også fastsette regler for hvem som kan fritas for parkeringsavgift, men dersom noen fritas betyr det at andre må betale mer for parkeringen.

Jeg tror det kan være nyttig for helseforetakene å gjennomgå sin parkeringspolicy med jevne mellomrom. Jeg har notert meg at Sykehuset Østfold nå gjennomgår sin policy med den hensikt å gjøre de ulike rabatt- og fritaksordningene bedre kjent for de besøkende. De har også varslet at de vil redusere parkeringsavgiften for langtidsbesøkende.