Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:626 (2019-2020)
Innlevert: 27.12.2019
Sendt: 02.01.2020
Besvart: 10.01.2020 av helseminister Bent Høie

Tellef Inge Mørland (A)

Spørsmål

Tellef Inge Mørland (A): Antall apotek i Norge har økt fra 738 i 2012 til om lag 960 i 2019. Ifølge Dagens Medisin ser det imidlertid ut til at det vil bli gjennomført færre tilsyn med apotekene i år enn i 2012. I 2018 ble det kun gjennomført 12 tilsyn.
Mener helseministeren at det gjennomføres tilstrekkelig tilsyn med apotekene, eller vil han gi signaler til Statens legemiddelverk om å øke tilsynsaktiviteten?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Statens legemiddelverk (Legemiddelverket) og Statens helsetilsyn (Helsetilsynet) – inkludert Fylkesmennene – fører tilsyn med apotekene. Legemiddelverket fører tilsyn med overholdelse av legemiddelloven og apotekloven. Helsetilsynet fører tilsyn med at apotekenes virksomhet, herunder at autorisert helsepersonell og personell som yter helsetjenester i apoteket overholder kravene i helselovgivningen. Legemiddelverket og Helsetilsynet har inngått en samarbeidsavtale om gjennomføringen av tilsyn med apotek. Av Legemiddelverkets årsrapport om apotektilsyn for 2018 fremgår det at to av tilsynene som ble gjennomført var initiert med bakgrunn i saker som lå under Helsetilsynet/Fylkesmannen.

Det er apotekkjedene som eier de fleste apotek i Norge. Legemiddelverkets erfaring er at apotekkjedene har velutviklete opplærings- og kvalitetssystem for alle sine apotek, og erfarer at kjedetilknyttete apotek jevnt over holder en bra kvalitet. I tillegg til tilsyn i de enkelte apotek gjennomfører Legemiddelverket tilsynsmøter med apotekkjedene. Gjennom disse møtene kan Legemiddelverket få informasjon om hvordan kjedene jobber med sine kvalitetssystemer. Tilsvarende vil apotekkjedene kunne gjøres oppmerksom på områder hvor Legemiddelverket mener det er behov for særlig oppmerksomhet, slik at apotekkjedene kan sørge for at dette følges opp internt i deres apotek.

Det er Legemiddelverket som fag- og tilsynsmyndighet, som vurderer behovet for - og omfanget av - tilsyn med landets apotek. Legemiddelverket gjør til en viss grad risikobasert utvelgelse av hvilke apotek det føres tilsyn med. Det gjennomføres således tilsyn både i form av rene stikkprøver og mer målrettede tilsyn. Legemiddelverket opplyser at deres erfaring er at det er større kvalitetsforskjell i opplærings- og kvalitetssystemene for selvstendige og deleide kjedeapotek. Legemiddelverket opplyser at de på denne bakgrunn utfører tilsyn med selvstendige og deleide kjedeapotek, hyppigere enn de apotek som er heleid av apotekkjedene.

Legemiddelverket klassifiserer avvik som blir gitt ved apotektilsyn som «kritisk», «store» eller «andre». Legemiddelverket opplyser at fordelingen av antall avvik fordelt på alvorlighetsgradene ikke har endret seg i særlig grad den senere tid. Det ikke slik at det er flere eller mer alvorlige avvik selv om det etableres flere apotek. Eksempelvis opplyser Legemiddelverket at tallene for type og antall avvik for 2019 er sammenliknbare med hva som var tilfellet for 2016.

Av Legemiddelverkets årsrapport om apotektilsyn for 2018 fremgår det at årsaken til at det ble gjennomført færre tilsyn i apotek i 2018 sammenlignet med tidligere år, var redusert bemanning av apotekinspektører. Jeg er kjent med at Legemiddelverket i 2019 gjennomførte tilsyn med 3.3% av landets apotek. I 2012 var dette tallet 3,9%. Legemiddelverket opplyser at de for 2020 har som mål å gjennomføre tilsyn med 4% av landets apotek.