Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:672 (2019-2020)
Innlevert: 10.01.2020
Sendt: 10.01.2020
Besvart: 17.01.2020 av helseminister Bent Høie

Tuva Moflag (A)

Spørsmål

Tuva Moflag (A): Hvordan sikres norske kvinner som er rammet av lipødem likeverdig tilgang til behandling, og har tilbudet i Tromsø nok kapasitet til å behandle alle?

Begrunnelse

Det anslås at 20.000 kvinner i Norge er rammet av lipødem. Flere rapporterer om at de selv har måtte betale for både fysikalsk behandling og operasjoner i utlandet. Kostnaden har for flere kommet opp i flere hundre tusen kroner.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg er enig med representanten Moflag i at pasienter med lipødem må sikres god behandling. I svar til representanten Bollestad 22.08.2018 viste jeg til at Helse- og omsorgsdepartementet i møter med Lymfødem- og lipødemforeningen hadde fått informasjon om foreningens syn på behandlingstilbudet i Norge. Disse møtene, samt informasjon fra de regionale helseforetakene, ga grunnlag for et jeg ga Helsedirektoratet i oppdrag å vurdere behandlingstilbudet til lipødempasienter.

Helsedirektoratet leverte sin utredning i desember 2018, etter å ha innhentet informasjon om behandlingstilbudet for lipødem i andre nordiske land, spesielt om det kirurgiske behandlingstilbudet.

Helsedirektoratets utredning ble fulgt opp i revidert oppdragsdokument til de regionale helseforetakene i juni 2019, med følgende oppdrag:

De regionale helseforetakene skal, under ledelse av Helse Midt-Norge RHF, følge opp Helsedirektoratets rapport fra november 2018 om lipødembehandling, og vurdere om det bør etableres et kirurgisk behandlingstilbud i Norge til pasientgruppen. Helsedirektoratet anbefaler at fagmiljøene innen plastikkirurgi vurderer utredning og behandlingsmetoder, og hvilke kriterier som skal legges til grunn for kirurgisk behandling. I tråd med direktoratets anbefaling bør et samarbeid med fagmiljøer i Sverige vurderes. Erfaringene fra Universitetssykehuset Nord-Norge med lipødembehandling og fra St. Olavs hospital om kirurgisk behandling av lymfødem tas med i vurderingen. Utredningen skal leveres innen 1. mars 2020.

Rapporten vil kunne gi et grunnlag for å se hvordan vi kan gi et likeverdig tilbud om behandling til lipødempasienter, inkludert behovet for operasjon av tilstanden.