Skriftlig spørsmål fra Carl-Erik Grimstad (V) til helseministeren

Dokument nr. 15:690 (2019-2020)
Innlevert: 14.01.2020
Sendt: 14.01.2020
Besvart: 21.01.2020 av helseminister Bent Høie

Carl-Erik Grimstad (V)

Spørsmål

Carl-Erik Grimstad (V): Er statsråden enig i at det å trekke permanente tenner pga. trang tannstilling er en irreversibel og oppstartet behandling og dermed kvalifiserer til gr. C12a (funksjonelt avvik; med fare for skade på nabotenner), og mener statsråden det bør være fleksible overgangsordninger for pasienter i gammel gruppe C som har gjennomgått en slik behandling over 1-2 år med tett oppfølging av reguleringstannlegen, selv om det ikke er utløst takst 601?

Begrunnelse

I forbindelse med endringene i støtteordningene for pasienter i den gamle gruppe C har det oppstått en rekke uklarheter. Statsråden har selv understreket at endringen ikke skulle ramme pasienter som allerede har blitt henvist til sin reguleringstannlege og startet behandling i gruppe C. Det har nå oppstått uklarheter om hvordan blant annet HELFO tolker hva som regnes som oppstartet behandling. En rekke pasienter og tannleger mener de har startet nødvendig behandling for lenge siden, selv om det ikke er utløst takst for behandlingsplan. (takst 601)
Vedlagt følger et eksempel for å tydeliggjøre:
En god del av pasientene i denne gruppen har store trangstillinger. Det er i en innledende fase, over kanskje 1- 2 år, trukket først melketenner og siden også premolarer (første permanente tann bak hjørnetannen) for å gjøre plass til hjørnetenner. Disse hjørnetennene som ligger så trangt har potensiale for å skade de små fortennenes røtter eller legge seg veldig høyt oppe og dermed få veldig tynt tannkjøtt på forsiden hvis det ikke blir trukket tenner. Dette er en aktiv behandling over tid, men det er ikke utløst takst for behandlingsplanlegging siden det er vanskelig å spå utgangen av noe man gjør for å forbedre bittet 1-2 år frem i tid, og dermed kan man ikke lage behandlingsplan og kostnadsoverslag allerede da. Spørsmålet er da om det er riktig å plassere disse pasientene i gr. C12a selv om plassmangelen ikke er så stor nå (fordi nye tenner er trukket) eller kan de videreføres i gammel gr C? Begrunnet med at behandlingen er startet for opptil to år siden, nye tenner er trukket, noe som må jo kvalifisere til irreversible inngrep i munnen og oppstartet behandling.
I forbindelsen med endringene i regelverket er det spesifisert at pasienten må ha dokumenterte funksjonelle avvik. For disse pasienten forelå det et avvik tilsvarende ny gr C12 a for 1-2 år siden, når tenner i overkjeven ble trukket. Hjørnetenner har rettet seg opp men fordi man har trukket tenner i overkjeven så må man ofte også trekke i underkjeven, og det er man nå klar for å gjøre. Her er det avgjørende om man får refusjon eller ikke for mange i gammel gruppe C. Hadde de kommet nå som ny pasient etter 01.01.20 med den trangstillingen de hadde, så ville de innfridd kravene til C12 a. I slike tilfeller er det rimelig å anta at det vil være overgangsordninger og at pasientene som har startet en slik irreversibel behandling vil motta refusjon etter det gamle regelverket for gruppe C-pasienter. Det er urimelig at det for enkelte pasienter må ha være utløst en 601 takst (behandlingsplan) når det ikke har vært mulig før etter tenner er trukket, nye grodde til og derved er mulig å lage en behandlingsplan.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Regjeringen foreslo en innstramming i stønad til tannregulering i statsbudsjettet for 2020. Dette forslaget ble vedtatt i Stortinget. Det fremgår av forslaget at barn og unge som påbegynte behandling med tannregulering før 1.1.2020, ikke mister stønaden. Regjeringen omtalte overgangsbestemmelsene på følgende måte i statsbudsjettet, Prop. 1 S (2019-2020):

"Det foreslås at de som har påbegynt behandling før 1. januar 2020, opprettholder rett til stønad fram til den aktive behandlingen er avsluttet. Den aktive behandlingen anses påbegynt når takst 601 Behandlingsplanlegging er utløst."

Etter at stortingsvedtaket ble fattet i midten av desember 2019, ble regelverket for stønad til tannbehandling fra folketrygden ferdigstilt. Dette regelverket består av flere deler – forskrift, rundskriv og takstsystem. I rundskrivet for 2020 er det sagt følgende:"For at en person skal ha rett til stønad etter tidligere vilkår, må følgende være oppfylt:- nødvendige undersøkelser og prøver skal være gjennomført i 2019 eller tidligere og

- pasienten skal ha mottatt behandlingsplan innen 31.12.2019 og

- kjeveortoped skal ha fremsatt krav om refusjon for takst 601 Behandlingsplanlegging innen Helfos frister"Dette er klare og tydelige vilkår, slik jeg ser det. Kravene til at undersøkelser og prøver er foretatt, er helt ordinære krav til forberedelsene av en behandling. Det samme er utarbeidelsen av en behandlingsplan, der foreldre får presentert omfanget av planlagt behandling og kan ta stilling til prisoverslaget og om de ønsker å få gjennomført tannregulering for sitt barn.

I gjennomføringen av reformer og endringer som medfører ulempe for noen, skjønner jeg godt at det kan være fristende å ta opp til ny diskusjon hvilke personer som skal følge med de "gamle" og mer romslige vilkårene for stønad, og hvilke personer som de nye og strammere vilkårene skal gjelde for. Jeg mener imidlertid at det er viktig at slike kriterier er så tydelige som mulig, slik at det oppstår så få uklarheter som mulig når regelverket skal håndheves. Jeg minner også om at vedtatt budsjett for 2020 forutsetter en innsparing på tannregulering på 50,5 mill. kroner. Jeg kan ikke åpne for at andre vilkår enn det Stortinget har tatt stilling til skal legges til grunn for overgangsordningen.