Skriftlig spørsmål fra Fredric Holen Bjørdal (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:710 (2019-2020)
Innlevert: 15.01.2020
Sendt: 16.01.2020
Besvart: 28.01.2020 av olje- og energiminister Tina Bru

Fredric Holen Bjørdal (A)

Spørsmål

Fredric Holen Bjørdal (A): Kan det i dag opnast for å tillate direkte leidningar mellom kraftproduksjon og hydrogenproduksjon som ikkje er knytt til nettet, og viss ikkje, vil statsråden vurdere dette eller tilsvarande ordningar som kan betre økonomien i hydrogenprosjekt?

Begrunnelse

Mange godkjende småkraftverk blir ikkje realiserte, fordi tilkopling til straumnettet blir for dyrt eller kapasiteten er mangelfull. Sintef-forskarar peikar no på at hydrogenproduksjon frå slike kraftverk kan verte lønsamt, slik at kraftverka då likevel kan realiserast. Prosjektet Hellesylt Hydrogen Hub er eit døme på dette, og er no tildelt midlar frå PILOT-E-ordninga med sikte på å kunne produsere hydrogen til bruk i sjø- og vegtransport. Dersom prosjektet må ut på eksisterande straumnett for å føre fram energi til elektrolysestasjonen, vil nettleiga kunne utfordre økonomien i prosjektet. Spørsmålet er aktuelt mange stadar, gjeld ikkje berre nye småkraftprosjekt, men òg eksisterande verk i område med høge tap i nettet. Spørsmålet er då om ei direkte linje med lågare nettleige kan avhjelpe situasjonen i det offentlege nettet og vere til nytte for annan kraftproduksjon i området. Eg ber statsråden vurdere om dette kan vere ein eigna måte å utløyse nye kraftverk, redusere straumtap i nettet for eksisterande verk og gje meir kostnadseffektivt drivstoff til fornybar transport på sjø og veg.

Tina Bru (H)

Svar

Tina Bru: Hydrogen kan spille en rolle i fremtidens energisystem og bidra til å redusere utslipp i en rekke sektorer. I Granavolden-plattformen varslet vi derfor at regjeringen vil legge fram en helhetlig strategi for forskning, teknologiutvikling og bruk av hydrogen som energibærer.
Jeg er oppmerksom på at ledningstilknytning er et uavklart spørsmål for en del småkraftverk med konsesjon til utbygging. Jeg er samtidig opptatt av at vi får realisert vannkraftprosjekter med konsesjon. Dermed får vi også økt fornybar kraftproduksjon her til lands.
Jeg kan ikke se at vår konsesjonsordning for kraftledninger etter energiloven vil være til hinder for tilknytning mellom et kraftverk og en hydrogenfabrikk uten tilknytning til nettet i området. Behandlingen av et slikt tiltak etter energilovgivningen vil bero på spenningsnivået og om det er nettselskapet eller en annen tiltakshaver som skal stå for tiltaket.