Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:712 (2019-2020)
Innlevert: 15.01.2020
Sendt: 16.01.2020
Besvart: 23.01.2020 av helseminister Bent Høie

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): I juni 2018 vedtok Stortinget at Regjeringen skulle komme tilbake til Stortinget med forslag om lovregulering av skjønnhetsregulering. Til tidsskriftet Sykepleien uttalte statssekretær Bjerke oktober 2019 at "Regjeringen er i gang med å utrede med tanke på lovendring." og at det ville bli sendt ut sak på høring når arbeidet var ferdig.
Hvor står saken i dag?

Begrunnelse

I Dokument 8:174 (2017-2018) Representantforslag om et mer regulert marked for kosmetiske injeksjoner, jf. Innst 348 (2017-2018).

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: I mitt tidligere svar av 20. november 2019 på skriftlig spørsmål nr. 315 fra representanten Åshild Bruun-Gundersen om denne saken, viste jeg til at Stortinget i 2018 behandlet et representantforslag om et mer regulert marked for kosmetiske injeksjoner. På bakgrunn av dette representantforslaget fattet Stortinget følgende vedtak:

Vedtak nr. 839 (2017-2018):

Stortinget ber regjeringen foreta en gjennomgang av og fremme forslag om regulering av tilbud og bruk av kosmetiske injeksjoner. Aldersbegrensninger, krav til behandlere og lokaliteter må være del av denne. Videre må sanksjonsmuligheter tydeliggjøres. Forbud mot markedsføring av kosmetiske injeksjoner og mot bestilling og bruk i private hjem bør være del av beslutningsgrunnlaget som fremlegges for Stortinget.

Representanten Henriksen viser til dette representantforslaget og vedtaket i sitt spørsmål.

I mitt svar til representanten Brunn-Gundersen opplyste jeg at departementet har igangsatt en slik gjennomgang sammen med utredning av enkelte tilknyttede spørsmål, herunder Stortingets anmodningsvedtak nr. 851 (2017–2018) om utredning av innstramming i reguleringen av kommersiell markedsføring av kosmetisk kirurgi, særlig reklame som bidrar til usunt kroppsideal og som også når barn og unge. Jeg orienterte videre om at et høringsnotat vil bli sendt på ordinær høring i løpet av 2020. Det er foreløpig ikke mulig å angi mer eksakt når høringsnotatet kan ferdigstilles.