Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:757 (2019-2020)
Innlevert: 23.01.2020
Sendt: 23.01.2020
Besvart: 30.01.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp)

Spørsmål

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp): Hva betyr det for de videre prosessene og regjeringens varslede helhetlige forslag om ansvarsdeling og finansieringsmodeller på kulturområdet at kulturministeren ikke vil foreslå å overføre ansvar fra stat til fylkeskommune «dersom fylket sier nei»?

Begrunnelse

I kjølvannet av kulturmeldingen og regionreformen drøftes oppgavedeling og finansieringsmodeller på kulturområdet.
I kulturmeldingen forankres kulturpolitikken i Grunnlovens ytringsfrihetsparagraf (§ 100) og statens forpliktelse til aktivt å legge til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale.
Et av statens viktigste kulturpolitiske virkemidler for å ivareta dette ansvaret er direkte statlig investering i et landsdekkende nettverk av profesjonelle musikk- og scenekunstinstitusjoner. Dette er samfunnsinstitusjoner som utgjør en betydelig del av den infrastrukturen for fri ytring, dannelse og refleksjon som utgjør selve fundamentet for et velfungerende demokrati.
Samtidig er regionreformens mål om maktspredning sikret ved at den politiske makten er delt mellom tre forvaltningsnivå og kunstfaglige beslutninger er desentralisert til selvstendige institusjoner med en skiftende kunstnerisk ledelse på åremål.
Likevel innebærer Kulturdepartementets foreløpige forslag, slik det er presentert på regionale møter, at hele finansieringsansvaret eller majoritetsansvaret for en rekke musikk- og scenekunstinstitusjoner overføres til fylkeskommunene.
Kulturministeren har tydelig signalisert at departementet ennå ikke har konkludert, men fortsatt vil lytte til innspill før det legges frem et forslag til behandling i Stortinget.
Et viktig innspill er at det må stokkes om på rekkefølgen i prosessen for å sikre kulturpolitisk velbegrunnede finansieringsmodeller. Først må rammeverktøyet på plass i form av en revidert kulturlov som tydeliggjør forvaltningsnivåenes kulturpolitiske ansvar. Samtidig må det etableres en systematisk dialog mellom forvaltningsnivåene, som også involverer institusjonene. Begge deler er varslet i kulturmeldingen. Deretter kan den konkrete oppgavedelingen være gjenstand for grundige kulturpolitiske drøftelser der alle parter er godt involvert.
Målet må være å bygge sterke strukturer som kan sikre musikk- og scenekunstinstitusjonene mest mulig forutsigbare rammevilkår og publikum et mest mulig likeverdig kulturtilbud.
Flere regioner, bl.a. Troms og Finnmark fylkeskommune, har signalisert at de ikke vil akseptere at det økonomiske hovedansvaret for regionteatrene overføres til fylkeskommunene. Det pekes på at en slik modell, der majoriteten av midlene kommer fra fylkene, vil bidra til store regionale forskjeller i teatertilbudet til befolkningen.
I den siste tidens debatter har kulturministeren forsikret at regjeringen ikke vil foreslå å overføre ansvar «dersom fylket sier nei». Når det gjelder regionteatrene foreslår departementet samtidig «en lik modell for ansvarsdeling mellom stat og fylkeskommuner i alle fylkeskommuner».

Abid Q. Raja (V)

Svar

Abid Q. Raja: Jeg registrerer at flere regionalt folkevalgte gjennom debatt i media de siste ukene har signalisert uro knyttet til forslaget om å overta et større ansvar for kulturinstitusjoner i sin region, og tydelig motsetter seg forslaget om å få tilført mer ansvar. Noen av innleggene i debatten de siste to ukene gir inntrykk av at det vil forsvinne budsjettmidler og at staten ikke lenger vil føre en nasjonal kulturpolitikk for hele landet. Det er ikke tilfelle. Kulturdepartementet har i all dialog med fylkeskommunene og kulturinstitusjonene vært tydelige på at forutsatt at mer ansvar flyttes til regionene, vil Kulturdepartementets budsjettmidler til formålet følge med ved en eventuell overføring av et større ansvar til fylkeskommunene.

Representanten viser til innspill om at det må etableres en systematisert dialog med fylkeskommunene før oppgaver kan overføres. Jeg vil bemerke at Kulturdepartementet allerede har påbegynt denne dialogen gjennom en omfattende møterekke i perioden mai 2019 til januar 2020. Det har vært gjennomført heldags drøftingsmøter med hver enkelt fylkeskommune, i tillegg til møter i hver enkelt region som fylkeskommunene har arrangert i samarbeid med Kulturdepartementet. I disse møtene har departementet lagt frem konkrete forslag til oppgaveoverføringer, og hatt dialog med fylkeskommunene, verts- og eierkommuner og kulturinstitusjonene om forslagene. Tidligere kultur- og likestillingsministeren inviterte umiddelbart etter Stortingets behandling av kulturmeldingen, alle fylkeskommunene til et kulturpolitisk toppmøte for dialog om videre prosess. Etter fylkestingsvalget samlet hun på nytt fylkespolitikere fra alle fylkeskommunene og Sametinget for dialog. Det har også blitt gjennomført en rekke særmøter med kulturvirksomheter og organisasjoner, og departementet har lest og vurdert et hundretalls skriftlige innspill og høringssvar vedrørende ansvars- og oppgavedeling til kulturmeldingen, Hagen-rapporten og i kjølvannet av høstens drøftinger.

Jeg ønsker å bygge videre på den gode dialogen som er etablert, i tråd med ambisjonene i kulturmeldingen om å oppnå bedre sammenheng og måloppnåelse i den nasjonale kulturpolitikken.

Jeg er inne i min første uke som statsråd med ansvar for dette politikkområdet, og vil nå sette meg grundig inn i problemstillingene og vurdere alle sider av saken før regjeringen konkluderer. Det legges opp til å følge fremdriftsplanen for oppfølging av regionreformen på kulturområdet slik den er skissert av tidligere kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande i svar på spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 1372 (2018-2019): Stortinget vil få et helhetlig forslag til behandling i Kommuneproposisjonen for 2021, og endelig beslutning om eventuelle konkrete oppgaveoverføringer og budsjettkonsekvenser legges frem for Stortingets behandling i budsjettproposisjonene for 2021.