Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:812 (2019-2020)
Innlevert: 30.01.2020
Sendt: 30.01.2020
Besvart: 12.02.2020 av olje- og energiminister Tina Bru

Bjørnar Moxnes (R)

Spørsmål

Bjørnar Moxnes (R): Kraftselskapene bak North Connect hevder at kabelen vil gi en CO2-reduksjon på 2 millioner tonn per år. Andre hevder at North Connect vil øke utslippene av CO2 med to millioner tonn per år, gitt at den samme mengden strøm i stedet hadde blitt eksportert til kontinentet, der CO2-innholdet i kraftmiksen er dobbelt så høy som i Storbritannia.
Hvilket syn på CO2-effekten av North Connect er etter statsrådens syn riktig?

Begrunnelse

I arbeidet med tiltak som kan redusere utslippene av CO2, er det viktig at aktuelle tiltak gir reelle effekter. Kabelprosjektet North Connect markedsføres av eierne som et klimatiltak, som kutter CO2 i Storbritannia. Andre, som kabelaksjonen.no, hevder at kabelen tvert imot vil øke utslippene. Dette fordi CO2-innholdet i kraftmiksen på kontinentet er dobbelt så stor som i Storbritannia. NVE har regnet ut at kabelen vil føre til ca. 7,9 TWh mindre kraft netto eksportert til andre land enn Storbritannia i 2025. Denne kraften vil ifølge NVE føre til ca. 0,5 kg mindre CO2-utslipp per kWh, fordi den erstatter kraft produsert på fossilt råstoff. Med andre ord vil kabelen føre til 4-2 = 2 mill. tonn økt utslipp av CO2 per år, ikke to mill. tonn redusert utslipp, ifølge kabelaksjonen.no.

Tina Bru (H)

Svar

Tina Bru: Et helt sentralt formål med å øke utviklingskapasiteten for strøm i og mellom land er å gjøre det mulig å redusere klimagassutslippene ved å erstatte fossil kraftproduksjon med fornybar energi. Energiforsyningen er den største kilden til utslipp av klimagasser i Europa. Mens kullkraft og kjernekraft produserer jevnt og trutt og gjerne er lokalisert i nærheten av store befolknings- og industriområder, er sol- og vindkraft uregulerbare og spredt utover. Det er derfor nødvendig med nettutbygging og bedre samordning mellom land dersom klimagassutslippene fra energiforsyningen skal kunne kuttes uten unødig høye kostnader.
Vår regulerbare vannkraft kan bidra med viktig fleksibilitet i perioder der behovet for regulerbar kraft er stort i landene vi er knyttet til. Dette kan redusere behovet for fossil kraftproduksjon i landene vi handler med. Tilgangen på import fra Norge kan også gi effekter over tid, ved å legge grunnlag for økt innfasing av fornybar kraft i andre land.
Når Europa styrker det samlede strømnettet, og kraftsystemet er i kontinuerlig endring, kan det være vanskelig å tallfeste klimaeffekten av én enkelt del av et større nett. Men dette er også av begrenset interesse med tanke på de store utslippsreduksjonene energiomleggingen samlet bidrar til. Dette kan også illustreres ved studien Bloomberg New Energy Finance og konsulentselskapet Eaton gjennomførte på oppdrag fra Statkraft i 2018. Den så blant annet på konsekvenser de tre kablene NorthConnect, North Sea Interconnector og Viking Link (planlagt mellom Storbritannia og Danmark) kunne ha på klimagassutslipp i Storbritannia. Resultatet var at de samlede utslippene fra kraftsektoren i Storbritannia ville reduseres med ytterligere 25 pst.