Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:909 (2019-2020)
Innlevert: 10.02.2020
Sendt: 11.02.2020
Besvart: 20.02.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ingvild Kjerkol (A)

Spørsmål

Ingvild Kjerkol (A): Vil statsråden si at valgfrihet i rehabiliteringstilbud er så viktig for regjeringen at det offentlige bør subsidiere behandling som ikke har dokumentert effekt, og som i tillegg kan virke skadelig?

Begrunnelse

Nylig ble det publisert en sak i Nettavisen (6.02.2020) om det amerikanske behandlingssenteret Family Hope Center i delstaten Pennsylvania. Senteret markedsfører seg som alternativ behandling for barn med tunge diagnoser som autisme, cerebral parese, Downs syndrom og epilepsi. De mener Downs syndrom henger sammen med at barna ikke krabber nok, og er at de ikke er i nok fysisk aktivitet. I perioden 2015 til 2019 er det ifølge Nettavisen brukt omtrent 133 millioner norske helsekroner på Family Hope Center. En metodevurdering av Folkehelseinstituttet har advart mot praksisen hos senter som Family Hope Center. Beslutningsforum vedtok i 2017 at nye metoder med udokumentert utenlandsbehandling av barn med rehabiliteringsbehov skulle opphøre. Samtidig har statsråden i forbindelse med denne saken uttalt at den politiske plattformen fra Granavolden sier at regjeringen vil sikre at foreldre fortsatt skal ha mulighet til å velge mellom ulike tilbud innen intensiv trening og rehabilitering av barn.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Regjeringen er opptatt av et faglig godt og tilgjengelig behandlingstilbud til barn og unge med hjerneskader. I regjeringsplattformen har vi uttalt at regjeringen vil sikre at foreldre fortsatt skal ha mulighet til å velge mellom ulike tilbud innen intensiv trening og rehabilitering av barn. I statsbudsjettet for 2017 ble det derfor bevilget ca. 14 mill. kr til styrking av behandlingstilbudet for barn og unge med ervervete hjerneskader. Disse midlene er videreført i senere budsjetter. De regionale helseforetakene skal benytte bevilgningen til å styrke tilbudet til barn under 18 år som har fått hodeskade etter ulykker, svulst i hjernen, hjerneslag eller andre årsaker.
Godkjenningsordningen fritt behandlingsvalg ble fra juli 2017 utvidet til også å omfatte

"Intensiv habilitering av barn opp til og med 16 år med vesentlig nedsatt funksjonsevne som skyldes medfødt eller tidlig ervervet hjerneskade – poliklinisk behandling."

Mange foreldre opplever likevel at de ikke får et tilfredsstillende tilbud til barna sine i dag. Flere undersøker hvilke muligheter som finnes for behandling og oppfølging av barnet sitt, og noen velger å følge utenlandske behandlingsprogram. Helt fra begynnelsen av 1990- tallet har det blitt tildelt offentlig støtte til noen utenlandske, intensive habiliteringsprogram for barn med hjerneskade.
Beslutningsforum for nye metoder vedtok i 2017 å utvikle annen type helsehjelp til pasientgruppen i Norge. En arbeidsgruppe, ledet av Helse Sør-Øst RHF, har utarbeidet en rapport som vurderer behovet for utvidete intensive habiliteringstilbud til barn og unge i spesialisthelsetjenesten. Rapporten forelå i november 2019. Arbeidsgruppen kommer med anbefalinger knyttet til både innhold, kapasitet og organisering. Formålet er å fremme tiltak som styrker pasienttilbudet i spesialisthelsetjenesten og som er samordnet med kommunehelsetjenesten. Rapporten skal nå følges opp.
Når det er bygget opp et godt tilbud til barn og unge med hjerneskade i Norge, som et alternativ til metodene som tilbys i utlandet, vil jeg vurdere om offentlig støtte til utenlandske intensive habiliteringsprogram ikke skal være et tilgjengelig alternativ for nye barn. Barn som allerede er i gang med et utenlandsk behandlingsprogram, skal uansett fortsatt få offentlig støtte til behandlingen dersom de ønsker å fortsette med programmet.