Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:980 (2019-2020)
Innlevert: 14.02.2020
Sendt: 17.02.2020
Besvart: 24.02.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

Freddy André Øvstegård (SV)

Spørsmål

Freddy André Øvstegård (SV): Når vil regjeringen følge opp Stortingets vedtak 15. mai 2018 om åndsverkslovens klasseromsbestemmelse, og hva er statsrådens syn på at klasserommet i gjeldende lov er å anse som «privat sfære»?

Begrunnelse

Stortingsvedtaket 15.mai 2018 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede og komme tilbake til Stortinget med sak om hvordan og hvorvidt verk som overføres i klasserommet, deriblant strømming fra Internett, kan likestilles med eksemplarframstilling i klasserommet, og dermed bli vederlagspliktig, slik at det blir mulig for partene å inngå avtalelisens også for strømming og annen overføring.»

Dokumentet som ligger til grunn for anmodningsvedtaket, er Innst. 258 L (2017–2018), jf. Prop. 104 L (2016–2017) Lov om opphavsrett til åndsverk (åndsverkloven).
Regjeringen har varslet å følge opp anmodningsvedtaket i forbindelse med gjennomgangen av åndsverklovens undervisningsbestemmelser. Dette vil skje når EUs digitalmarkedsdirektiv ((EU) 2019/ 790), som ble vedtatt i april 2019, skal gjennomføres i norsk rett, jf. også omtale i Prop. 104 L (2016–2017).

Abid Q. Raja (V)

Svar

Abid Q. Raja: «Klasseromsregelen» i åndsverkloven § 43 anses som en del av den samlede balansen mellom ulike interesser på undervisningsområdet. På den bakgrunn er det naturlig at anmodningsvedtakene knyttet til denne bestemmelsen (vedtak nr. 728 og nr. 731, 15. mai 2018) vurderes i sammenheng med åndsverklovens øvrige undervisningsbestemmelser.

Som representanten også nevner i begrunnelsen for spørsmålet, har regjeringen varslet at dette vil skje i forbindelse med gjennomføringen av EUs digitalmarkedsdirektiv ((EU) 2019/790) i norsk rett. Dette er fordi digitalmarkedsdirektivet også inneholder nye unntaksbestemmelser (avgrensningsbestemmelser) for undervisningsområdet. Etter min vurdering er det derfor hensiktsmessig med en samlet gjennomgang av reglene.

Digitalmarkedsdirektivet er ennå ikke formelt en del av EØS-avtalen, men det er ventet at direktivet vil bli innlemmet i EØS-avtalen og følgelig bli gjennomført i norsk rett.

Departementet vil denne våren påbegynne gjennomføringsarbeidet. Arbeidet vil også omfatte gjennomføring av nett- og videresendingsdirektivet ((EU) 2019/789), som ble vedtatt samtidig med digitalmarkedsdirektivet. Samlet sett vil gjennomføringen av direktivene og oppfølgingen av anmodningsvedtakene knyttet til åndsverkloven innebære et stort utredningsarbeid, og vil kreve omfattende endringer i åndsverkloven. Det er derfor ventet at dette arbeidet vil ta noe tid.

Jeg mener Stortingets vedtak om å lovfeste den tidligere ulovfestede "klasseromsregelen" var fornuftig og viser i den forbindelse til bakgrunnen for regjeringens forslag i Prop. 104 L (2016–2017) side 159 flg. Men som nevnt skal denne bestemmelsen på ny vurderes i en samlet gjennomgang av åndsverklovens undervisningsbestemmelser. Jeg synes ikke det er hensiktsmessig å forskuttere resultatet av denne gjennomgangen.