Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:1099 (2019-2020)
Innlevert: 28.02.2020
Sendt: 28.02.2020
Besvart: 10.03.2020 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

Marit Knutsdatter Strand (Sp)

Spørsmål

Marit Knutsdatter Strand (Sp): Til tross for tydelige tilbakemeldinger i rapporten om de selvforvaltende universitetene sine erfaringer med samarbeid med Statsbygg, mener statsråden i svarbrev på Representantforslag 66 S (2019-2020) at det er for tidlig å ta stilling til forvaltningsspørsmålet nå.
Hvilken informasjon er det statsråden for forsknings- og høyere utdanning trenger for å ta endelig stilling til hvor vidt utdanningsinstitusjonenes samfunnsoppdrag best blir ivaretatt og bygg og eiendom best forvaltet?

Begrunnelse

Viser til at Capgemini Invent har på oppdrag fra Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartement utarbeidet en områdegjennomgang med tittel: Bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor, som ble overlevert i desember 2018, men først gjort kjent i universitets- og høgskolesektoren i mars 2019. I desember 2019 kom Multiconsult med «Rapport til KD om de selvforvaltende universitet og høyskolers eiendomsforvaltning ifm. Områdegjennomgangen» på oppdrag fra en Arbeidsgruppe for de selvforvaltende universitet og høyskoler. Her konkluderes det med at det er «uvanlig krevende» å samarbeide med Statsbygg.

Henrik Asheim (H)

Svar

Henrik Asheim: Spørsmålet om fremtidig forvaltningsregime for bygg og eiendom i statlig sivil sektor er stort og berører mange interessenter. Jeg er opptatt av at det skal være et godt nok kunnskapsgrunnlag som ligger til grunn for beslutning i denne saken.

For universitets- og høyskolesektoren gjelder dette to ting. Det ene er Campus Ås (NMBU og Veterinærinstituttet), hvor det er nedsatt en egen arbeidsgruppe for å få belyst konsekvenser av en eventuell forvaltningsoverføring. Arbeidsgruppen vil snart ferdigstille sin rapport, og saken vil bli drøftet i regjering i løpet av våren. Det andre er de øvrige selvforvaltende institusjonene.

Siden dette er en omfattende sak som berører mange, har regjeringen brukt tid på å fremskaffe et godt beslutningsgrunnlag. I tillegg til rapporten fra områdegjennomgangen er det på oppdrag fra universitets- og høyskolesektoren utarbeidet flere andre rapporter, fra blant annet Multiconsult, som fremhever den samfunnsøkonomiske nytten av at forvaltningen av bygg og eiendom forblir et verktøy som universitets- og høyskoleinstitusjonene har råderett over i utførelsen av sitt samfunnsoppdrag.

Som jeg tidligere har opplyst Stortinget om, tar Regjeringen sikte på å fatte en beslutning om fremtidig forvaltningsregime i løpet av 2020.