Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1110 (2019-2020)
Innlevert: 28.02.2020
Sendt: 02.03.2020
Besvart: 09.03.2020 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

Ole André Myhrvold (Sp)

Spørsmål

Ole André Myhrvold (Sp): Det er sagt at Landbruks- og matdepartementet ikke har tatt stilling til om det skal settes i gang et lovarbeid på dette området, kan statsråden avkrefte eller bekrefte dette, og kan statsråden anslå når man eventuelt kan forvente at dette settes i gang?

Begrunnelse

3. februar 2011 søkte Norges Buejegerforbund om å starte et prøveprosjekt for jakt med pil og bue. I januar 2012 ga Direktoratet for naturforvaltning (DN) følgende anbefaling:

«Etter at søknaden har vært vurdert intern i DN og vært ute på en landsomfattende høring, anbefaler direktoratet overfor Miljøverndepartementet at det startes et 3-årig prøveprosjekt hvor pil og bue benyttes som jaktvåpen.»

I 2014 avslo Klima- og miljødepartementet søknaden. Begrunnelsen var fra Mattilsynets side at det ikke har vært mulig å framskaffe vitenskapelig dokumentasjon på at pil og bue ivaretar dyrenes velferd på en like god måte som skytevåpen.
I mai 2019 søkte Norges Buejegerforbund, med støtte fra Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund og NORSKOG, om tillatelse til å gjennomføre en 5 årig prøveordning for jakt med pil og bue i Norge. I Finland og Danmark har buejakt vært lovlig siden henholdsvis 1993 og 1991. Begge disse nordiske landene har også i 2017 etter grundig evaluering også oppgradert sin buejakt til å omfatte større vilt. Søkerne og støttespillerne søker om buejakt for at rettighetshavere til jakt og jegere skal få samme muligheter som i våre naboland.
Jakt med pil og bue fordrer en lovendring i viltloven § 20, som stadfester at:

«Til felling av vilt under jakt kan bare brukes skytevåpen med ladning av krutt.»

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Svar

Olaug Vervik Bollestad: I 2014 avslo Klima- og miljødepartementet søknaden. Begrunnelsen var fra Mattilsynets side at det ikke har vært mulig å framskaffe vitenskapelig dokumentasjon på at pil og bue ivaretar dyrenes velferd på en like god måte som skytevåpen.

I mai 2019 søkte Norges Buejegerforbund, med støtte fra Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund og NORSKOG, om tillatelse til å gjennomføre en 5 årig prøveordning for jakt med pil og bue i Norge. I Finland og Danmark har buejakt vært lovlig siden henholdsvis 1993 og 1991. Begge disse nordiske landene har også i 2017 etter grundig evaluering også oppgradert sin buejakt til å omfatte større vilt. Søkerne og støttespillerne søker om buejakt for at rettighetshavere til jakt og jegere skal få samme muligheter som i våre naboland. Jakt med pil og bue fordrer en lovendring i viltloven § 20, som stadfester at «Til felling av vilt under jakt kan bare brukes skytevåpen med ladning av krutt.»"

Regjeringen har nylig bestemt at det skal settes i gang et lovarbeid med mål om å modernisere viltloven. Dette vil også omfatte vurderinger knyttet til viltloven § 20 første ledd om kravet til bruk av skytevåpen med ladning av krutt ved felling av vilt i jaktøyemed. Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet vil stå for arbeidet. Berørte interesser vil få anledning til å komme med synspunkter og innspill.