Skriftlig spørsmål fra Eirik Faret Sakariassen (SV) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1178 (2019-2020)
Innlevert: 06.03.2020
Sendt: 09.03.2020
Besvart: 17.03.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

Eirik Faret Sakariassen (SV)

Spørsmål

Eirik Faret Sakariassen (SV): Hva er grunnen for praksisendringen i Nav når det gjelder «kontrollunntaket» i fvlt. § 36 som innebærer at flere ikke får tilkjent dekning for kostnader når et vedtak blir endret til gunst for brukeren, og ber også om oversikt over antall, andel og beløp fordelt på avslag/ikke avslag etter § 36 for Nav-saker for perioden 2014 tom 2019?

Begrunnelse

SV har blitt kontaktet av flere som mener at stadig flere NAV-brukere får avslag på krav om dekning av sine advokatomkostninger etter forvaltningslovens § 36 etter at NAV-klage vant frem med bistand fra advokat. Det økonomiske ansvaret for at NAV omgjorde vedtaket etter en tvisteprosess lempes da over på brukerne selv.
Det er en reell bekymring for at NAV fortolker ordlyden «utenfor kontroll» langt mer utvidende enn før, selv om loven har vært uendret siden 1995. I praksis fraskriver NAV seg oftere ansvaret for avslag som medførte klagesak og advokatutgifter for brukeren, f.eks. ved avslag på arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd, eller annen ytelse, selv om vedkommende likevel vinner frem.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen:

Svaret med figurer i pdf-format