Skriftlig spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1258 (2019-2020)
Innlevert: 20.03.2020
Sendt: 23.03.2020
Til behandling

Nils Kristen Sandtrøen (A)

Spørsmål

Nils Kristen Sandtrøen (A): Hva vil landbruks- og matministeren gjøre videre for å avhjelpe og forhindre at beitekrisen brer seg ytterligere?

Begrunnelse

Reindrifta i Finnmark og Troms opplever nå vanskelige beiteforhold på grunn av store snømengder, og at mye snø er hardpakket. Fylkesmannen har nylig utvidet området for det de kaller en definert beitekrise. Reindriftas kriseberedskapsfond er tomme, og det trengs mer fôr.
Det er også viktig raskt å vurdere om fylkesmannen har nødvendige hjemler for å forebygge beitekonflikter, og at eventuelt nye fullmakter raskt kommer på plass. I en krevende situasjon for reindrifta er det avgjørende at fylkesmannen driver aktiv og konsekvent myndighetsutøvelse slik at krisen ikke brer seg ytterligere. Det er særdeles viktig at reinbeitegrenser blir respektert og at man unngår sammenblanding av flokker. Fylkesmannen må aktivt påse at gjeteplikt blir overholdt og at det blir utøvd nødvendig vakthold. Det er viktig at henvendelser blir raskt besvart og at fylkesmannen bidrar til at problemer som oppstår blir løst så raskt som mulig.

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Svar

Olaug Vervik Bollestad: Svaret er ennå ikke tilgjengelig