Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1261 (2019-2020)
Innlevert: 21.03.2020
Sendt: 23.03.2020
Til behandling

Terje Aasland (A)

Spørsmål

Terje Aasland (A): Er det slik at regjeringen fremdeles vurderer å legge et deponi til Dalen gruver i Brevik, til tross for kommunens entydige nei til et deponi for farlig avfall, Norcems klare nei til samdrift og den såkalte ekspertgruppen nedsatt av regjeringens klare anbefaling om å ikke legge et deponi til Dalen gruver i Brevik?

Begrunnelse

I en epost til Knut Schuller datert 20.03.20 skriver direktoratet for mineralforvaltning ved Gunn Kristin Haukdal følgende:

«Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) og Miljødirektoratet har fått i oppdrag av Nærings- og fiskeridepartementet å gjennomføre en vurdering av om samdrift mellom et deponi for farlig avfall og fortsatt kalkutvinning i Dalen gruver i Brevik, er mulig og forsvarlig. Bakgrunnen for oppdraget er at regjeringen har sett at det er behov for en grundigere vurdering av om samdrift i Dalen gruver i Brevik er gjennomførbart.
Oppdraget omfatter gruvefaglige, praktiske, miljøfaglige og sikkerhetsmessige vurderinger ved samdrift og eventuelle negative økonomiske konsekvenser ved mulige former for samdrift.»

Sveinung Rotevatn (V)

Svar

Sveinung Rotevatn: Svaret er ennå ikke tilgjengelig