Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1263 (2019-2020)
Innlevert: 22.03.2020
Sendt: 23.03.2020
Besvart: 27.03.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Bjørnar Moxnes (R)

Spørsmål

Bjørnar Moxnes (R): Hva har regjeringen gjort for å utbedre de kritiske manglene på bemanning, øving og ressurser som sivilforsvaret varslet om i 2018 og 2019; mener regjeringen at sivilforsvaret i dag har den operative evne som forutsettes i nasjonale og kommunale beredskapsplaner og hva kan gjøres i dag for å styrke Sivilforsvarets evne til å bidra med håndtering av krisen forårsaket av koronaepidemien?

Begrunnelse

Sivilforsvaret har i oppgave å bistå nød- og redningsetatene ved større ulykker og hendelser, og er også tillagt oppgaver i tilfelle krig.
Både nasjonale og kommunale beredskapsplaner forutsetter at sivilforsvaret kan stille med betydelige ressurser i krisesituasjoner, deriblant pandemier. I forbindelse med koronaepidemien bistår sivilforsvaret i dag helsevesenet med blant annet telt for testing av smitte. Regjeringen har siden viruset kom til Norge også referert til sivilforsvaret som en ressurs for å løse andre oppgaver.
Det er imidlertid stor bekymring for at langvarig nedprioritering har gjort at sivilforsvarets reelle kapasitet er langt lavere i virkeligheten enn det som furtusettes i beredskapsplanene.
I september 2018 slo distriktssjefene i sivilforsvaret alarm om bemanningssituasjonen. I en kartlegging gjort av Sivilforsvaret kommer det frem at minst 35 av 201 stillinger i distriktsenhetene sto ubesatt. Det ble meldt om et betydelig gap mellom den rollen sivilforsvaret er satt til å fylle ved krisesituasjoner og de ressursene sivilforsvaret blir tildelt. Det ble også påpekt at bemanningssituasjonen gjorde det umulig å gjennomføre tilstrekkelig øving og at kompetansen blant mannskapene ikke ble vedlikeholdt.
19. oktober 2019 omtalte VG en rapport fra sivilforsvaret til justisdepartementet, ble det igjen slått alarm, denne gangen om gammelt og slitt utstyr med store mangler, treningsmengder langt under kritisk nivå med «betydelig stor risiko knyttet til HMS for mannskapene og etatens operative evne».
I notatet «totalberedskap i Norge. Er vi klar for en krise?» gitt ut denne måneden av tankesmien Agenda fremgår det på bakgrunn av intervjuer med personell fra sivilforsvaret at situasjonen fortsatt er kritisk.
En viktig forutsetning for effektiv håndtering av alvorlige kriser, er at beslutningstakere har et riktig bilde av hvilke ressurser som er tilgjengelige for å møte krisen. Sivilforsvaret skal være en viktig ressurs ved epidemier som den pågående koronaepidemien. Derfor er det viktig at justis- og beredskapsministeren nå er informerer om hvorvidt regjeringen har sørget for at de store og alvorlige manglene som sivilforsvaret varslet om i 2018 og 2019 har blitt utbedret, eller om disse manglene fortsatt består.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Jeg vil innledningsvis vise til mitt svar av 16. mars 2020 på spørsmål nr. 1200 fra stortingsrepresentant Arne Nævra, som berører flere av de forholdene som tas opp av representanten Moxnes.

Som det fremgår av mitt svar av 16. mars 2020, har Sivilforsvaret utfordringer knyttet til etterslep på materiellsiden. Det har derfor blitt bevilget til sammen 43,5 millioner kroner til nytt utstyr i perioden 2014 – 2018. Stortinget bevilget også 13,3 millioner kroner til nytt utstyr i 2019, som videreføres i 2020.

Sivilforsvaret er en etterspurt aktør, og yter bistand til nød- og beredskapsetatene ved en rekke ulike hendelser. I løpet av 2019 bisto Sivilforsvaret ved totalt 136 innsatser, og kun seks bistandsanmodninger ble avslått. Fire av disse gjaldt bistand utenfor Sivilforsvarets ansvarsområde, og to var knyttet til mangel på materiell. Det generelle inntrykket er at Sivilforsvaret leverer i samsvar med sitt samfunnsoppdrag.

I den krevende situasjonen som vi nå står i har Sivilforsvaret så langt deltatt på ca. 100 større og mindre forsterkningsoppdrag, og etterspørselen er økende. Sivilforsvaret hjelper kommuner og politi i forbindelse med grensekontroll og støtte ved flyplasser, havner og jernbane. Samtidig låner Sivilforsvaret ut materiell til de største legevaktene, sykehusene og politiet. Sivilforsvaret har et mangfold av kapasiteter som kan hjelpe til på mange samfunnskritiske områder og Sivilforsvaret melder at den operative evnen er god, og at sykdom eller karantene ikke har påvirket innsatsene så langt.

Grunnutdanning og trening i Sivilforsvaret er stanset, for å unngå smitte blant de tjenestepliktige og de ansatte. Ved kritiske støttebehov kan det imidlertid iverksettes lokal opplæring og utrustning med smittevernutstyr fra bistandsanmoder for det konkrete oppdraget, slik at mannskapene blir i stand til å løse mer krevende oppdrag.