Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1264 (2019-2020)
Innlevert: 23.03.2020
Sendt: 23.03.2020
Besvart: 30.03.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Tuva Moflag (A)

Spørsmål

Tuva Moflag (A): Vil statsråden snarest mulig sørge for å få på plass et voksenvaksinasjonsprogram?

Begrunnelse

Det har gjennom flere år vært diskutert å få på plass et voksenvaksinasjonsprogram i Norge. I forbindelse med behandlingen av Folkehelsemeldingen (Meld. St. 19 (2018-2019)) sto en enstemmig komité bak følgende merknad:

"Komiteen viser til at vaksiner er et viktig tiltak for å beskytte befolkningen mot spredning av smittsom sykdom. Komiteen viser til at i Folkehelseinstituttets innspill til Folkehelsemeldingen trekkes det frem at voksenvaksinasjonsprogram blant annet vil kunne bidra til bedre forebygging og forhindring av sykdom hos eldre, lavere belastning på kommunal helsetjeneste i mindre sentrale strøk og lavere belastning på spesialisthelsetjenesten, samt færre sykehusinnleggelser. Komiteen mener at det offentliges vaksinasjonsprogram må videreutvikles i takt med ny kunnskap, herunder tiltak for økt oppslutning."

I forbindelse med den pågående korona-pandemien har det blant annet oppstått mangelsituasjon for vaksinen Pneumovax, som beskytter mot lungebetennelse. Et voksenvaksinasjonsprogram kan bidra til regelmessig og løpende forbruk av vaksinen, slik at mangelsituasjoner ikke oppstår når krisen inntreffer.
Folkehelseinstituttet har allerede, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, utredet ulike modeller for et voksenvaksinasjonsprogram. Rapporten ble levert 1. november 2018. Det anbefales blant annet å inkludere vaksinasjon mot pneumokokksykdom samt sikre grunnvaksinasjon og oppfriskningsvaksinasjon til dem som trenger det, gjennom voksenvaksinasjonsprogram.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Å beskytte sårbare grupper er formålet med alt arbeidet vi nå gjør mot koronapandemien. I dette inngår også det langsiktige arbeidet med å øke vaksinasjonsdekningen blant eldre og andre sårbare grupper samt blant helsepersonell.
I henhold til forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram § 5 skal vaksine mot sesonginfluensa årlig tilbys alle personer med økt risiko for komplikasjoner i forbindelse med influensa. Folkehelseinstituttet definerer risikogruppene.
Allerede i flere år før koronapandemien brøt ut har jeg arbeidet systematisk for å øke oppslutningen om sesonginfluensavaksinasjonsprogrammet. Dette arbeidet har vært en suksess. Vaksinasjonsdekningen mot sesonginfluensa øker markant. I forkant av årets influensasesong ble det distribuert over en million doser influensavaksine. Antall vaksinedoser som Folkehelseinstituttet har sendt ut til målgruppene for vaksinasjon økte med over 13 prosent sammenlignet med forrige influensasesong. Mange sykehus har over flere år arbeidet aktivt med å øke oppslutningen om sesonginfluensavaksinasjon blant helsepersonell. Før årets sesong har spesielt OUS, men også de andre regionsykehusene, oppnådd en oppslutning som er nær eller over målet om 75 prosent dekning.
Høy dekning av sesonginfluensavaksine i målgruppene bidrar som representanten etterlyser, "til bedre forebygging og forhindring av sykdom hos eldre, lavere belastning på kommunal helsetjeneste i mindre sentrale strøk og lavere belastning på spesialist-helsetjenesten, samt færre sykehusinnleggelser." Alt dette er nå med på å beskytte dem som er mest sårbare for koronaviruset.
Som representanten korrekt påpeker er det i forbindelse med den pågående korona-pandemien blant annet oppstått en mangelsituasjon for pneumokokkvaksinen (Pneumovax) som beskytter mot lungebetennelse. Mangelen på legemidler og vaksiner er et globalt problem som oppsto lenge før koronapandemien rammet. Det skyldes blant annet få produsenter, manglende produksjonskapasitet, tekniske problemer og økt global etterspørsel. Legemiddelverket opplyser at ny forsyning av Pneumovax er forventet fra uke 18.
På oppdrag fra meg har Helsedirektoratet, i samarbeid med Folkehelseinstituttet, 25.03.20 levert råd og forslag til tiltak for å beskytte grupper som er i risiko for å pådra seg de alvorligste konsekvensene av koronaviruset. Ett av rådene er at personer i risikogruppene bør ta influensavaksine og pneumokokkvaksine i henhold til vanlige anbefalinger. Jeg vil nå gjennomgå de rådene jeg har mottatt med tanke på hvilke ytterligere tiltak vi bør sette i verk for å beskytte sårbare grupper mot smitte av koronaviruset.