Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1270 (2019-2020)
Innlevert: 24.03.2020
Sendt: 25.03.2020
Besvart: 30.03.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

Emilie Enger Mehl (Sp)

Spørsmål

Emilie Enger Mehl (Sp): På fylkesvei 84 i Ringsaker og Hamar er det nå påbegynt fundamentering og montering av automatiske bomstasjoner, til tross for at det ikke er endelig avklart om det skal være bom på denne veien. Det er nå en risiko for at bommene blir oppmontert og satt i drift fra 1. juli før saken er ferdig behandlet.
Vil statsråden sørge for at bommene ikke settes i drift før det er endelig avklart om det skal kreves inn bompenger på veien?

Begrunnelse

Daværende samferdselsminister Jon Georg Dale ba høsten 2019 om at Nye Veier skulle gjøre en ny utregning på E6-utbyggingen mellom Kolomoen og Moelv for å se om man var avhengig av sideveisbom på fylkesvei 84 som en del av finansieringen av nye E6. Dette er nå ferdig utredet, og utredning viste at bommen ikke er nødvendig for finansiere ny E6. Saken skal opp i fylkestinget for Hedmark og Oppland (Innlandet fylkesting) 28.-30. april. Deretter skal det avgis en høringsuttalelse fra fylkestinget til Vegdirektoratet, som så kommer tilbake til fylket med en innstilling. Etter det vil saken havne hos Samferdselsdepartementet.

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Gjennom behandlingen av Prop. 131 S (2015-2016), jf. Innst. 396 S (2015-2016) har Stortinget gitt sin tilslutning til delvis bompengefinansiering av utbyggingen av E6 på strekningen Kolomoen – Moelv i Hedmark. Det vedtatte bompengeopplegget er i tråd med det lokale myndigheter hadde sluttet seg til.

Etter oppdrag fra departementet, gjennomførte Statens vegvesen og Nye Veier AS høsten 2019 nye beregninger for alle vedtatte bompengeprosjekter med sidevegsbommer. Det ble i tillegg gjort vurderinger av konsekvenser på det øvrige vegnettet som følge av en eventuell fjerning av sidevegsbommene. De nye beregningene og vurderingene som gjaldt E6 Kolomoen – Moelv ble oversendt Akershus og Hedmark fylkeskommune i brev av 19.12.2019 der det bes om tilbakemelding innen 1.4.2020. I brev av 23.1.2020 har den nye fylkeskommunen Innlandet (som har tatt over oppgavene fra tidligere Hedmark kommune) bedt om utsettelse av uttalelsesfristen til 1.5.2020 basert på et ønske om endelig behandling av samtlige saker i samme fylkesting. Utsettelsen er akseptert da det er viktig at fylkeskommunene som har ansvaret for fylkesvegene får vurdert konsekvensene på en skikkelig måte.

Når alle innspillene fra fylkeskommunene foreligger, vil Statens vegvesen gi en oppsummerende tilbakemelding til departementet. Dersom fylkeskommunene og Samferdselsdepartementet går inn for å fjerne bom på sideveg for prosjektet E6 Kolomoen - Moelv, vil et nytt bompengeopplegg bli oversendt garantistene for endelig tilslutning. Fylkeskommunene forutsettes i den forbindelse å bidra i en utredning av mulige trafikkavisende tiltak på fylkeskommunale sideveger.

Inntil det foreligger et nytt vedtatt bompengeopplegg for prosjektet, vil bompengeselskapet Vegfinans AS som ansvarlig for bompengeinnkreving og vegkantutstyret, forholde seg til gjeldende prosjektavtale som er inngått i tråd med de fullmakter som er gitt ved stortingsbehandlingen av Prop. 131 S (2015-2016), jf. Innst. 396 S (2015-2016).