Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:1274 (2019-2020)
Innlevert: 26.03.2020
Sendt: 26.03.2020
Rette vedkommende: Landbruks- og matministeren
Besvart: 02.04.2020 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

Silje Hjemdal (FrP)

Spørsmål

Silje Hjemdal (FrP): Hva vil statsråden foreta seg for å avhjelpe situasjonen i lys av den dype krisen Norsk Rikstoto befinner seg i, og for å sørge for videre grunnlag og drift for norsk hestenæring?

Begrunnelse

Stiftelsen Norsk Rikstoto har vært i samtaler med lotteri- og stiftelsestilsynet fordi de har vanskeligheter med å oppfylle de økonomiske forpliktende som ligger i vedtektene til stiftelsen. I denne kritiske situasjonen frykter mange for Norsk Rikstotos fremtid.
Norsk Rikstoto er navet i hestenæringen siden de finansierer andre deler av hestenæringen, blant annet gjennom tilskuddene til Norsk Hestesenter.
Det hevdes at hestenæringen i Norge direkte og indirekte lønner cirka 16 000 arbeidstagere. Denne næringen opplever, i likhet med mange andre næringer i denne eksepsjonelle COVID19-situasjonen, en dyp krise.
Store deler av næringen har i praksis fått yrkesforbud. Rideskolene får ikke lov til å holde undervisningstimer og travsporten har null i inntekt nå når travløp er forbudt, samtidig som utgiftene til mat og andre utgifter som kreves rundt en hest, deriblant til dyrevelferd, fortsatt må betjenes.

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Svar

Olaug Vervik Bollestad: Overskuddet fra Norsk Rikstotos spillprodukter på trav- og galoppløp er den viktigste finansieringskilden for norsk hestesport, hestehold og hesteavl. Den pågående situasjonen med covid-19-pandemien har ført til at alle løp på landets trav- og galoppbaner er innstilt. Dette fører til betydelig inntektsbortfall, og dermed en svært alvorlig situasjon for Norsk Rikstoto og norsk hestesport.

Både Det Norske Travselskap, Norsk Jockeyklub og Norsk Rikstoto har gjennomført umiddelbare tiltak for å ajourføre regnskaper, evaluere likviditet og gjennomgå grunnlag for videre drift i denne krevende situasjonen. Omfattende permitteringer er også allerede iverksatt. Norsk Hestesenter har også iverksatt umiddelbare tiltak. Jeg er gjennom mitt departement i løpende kontakt med Norsk Rikstoto og Norsk Hestesenter, slik at jeg kan vurdere egnede tiltak fra min og regjeringens side.

Mange av de tiltakene regjeringen allerede har iverksatt kommer Norsk Rikstoto og hestenæringen til gode. I tillegg vil regjeringen foreslå for Stortinget at Norsk Rikstoto fritas fra plikt til å betale totalisatoravgift til staten for hele året 2020. Totalisatoravgiften er en særavgift på hesteveddeløp. Normalt betaler Norsk Rikstoto 3,3 prosent av totalomsetningen i totalisatoravgift. I statsbudsjettet for 2020 var inntekter fra denne avgiften budsjettert til 120 mill. kroner.