Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1275 (2019-2020)
Innlevert: 26.03.2020
Sendt: 26.03.2020
Til behandling

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): Vil statsråden sørge for at politipersonell som blir utsatt for potensiell smitte eller trusler om smitte av koronavirus blir testet for viruset omgående?

Begrunnelse

Som følge av utbruddet av koronavirus, er hele Norge nå i unntakstilstand. Dette gjelder hele samfunnet, og rammer oss alle. Til tross for dette, skal fortsatt både innbyggernes og samfunnets sikkerhet alltid komme først. Innbyggerne og samfunnet har fortsatt det samme kravet på trygghet, til tross for at de strengeste tiltakene i fredstid er innført for å hindre smittespredning. Tilstrekkelig sikkerhet, både for innbyggerne og samfunnet for øvrig, handler blant annet om å sikre politiets beredskap og kritiske funksjoner i den situasjonen vi nå befinner oss i. Da er vi avhengige av at flest mulig polititjenestekvinner- og menn er funksjonsdyktige slik at de kan utføre sitt samfunnsoppdrag i en krevende tid.
Spørsmålsstiller er gjort kjent med at Politidirektoratet (POD) har undersøkt muligheten for at politipersonell kan bli prioritert for testing av koronasmitte. Tilbakemeldingen har imidlertid vært at det nå ikke foreligger mulighet for særskilt/prioritert testing av politipersonell grunnet kapasitetsproblemer.
Dersom politipersonell blir utsatt for potensiell smitte eller trusler om smitte av koronavirus, er konsekvensen av dette at vedkommende må plasseres i karantene. Spørsmålsstiller er kjent med at slike situasjoner har oppstått, der pasient smittet av koronavirus har gått til angrep på helsepersonell og politipersonell, som på grunn av eksponeringen for smitte må sitte i karantene. Dersom vedkommende hadde blitt testet, og fått et negativt testresultat, kunne vedkommende imidlertid vært tilbake i operativ tjeneste innen kortere tid.
Politiet spiller en avgjørende rolle for å trygge innbyggernes sikkerhet i den unntakstilstanden Norge nå opplever. Da er det ikke akseptabelt at manglende prioritering for testing medfører at politipersonell som kunne ha vært funksjonsdyktige og i operativ tjeneste, blir satt i unødvendig karantene.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Svaret er ennå ikke tilgjengelig