Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1275 (2019-2020)
Innlevert: 26.03.2020
Sendt: 26.03.2020
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 31.03.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): Vil statsråden sørge for at politipersonell som blir utsatt for potensiell smitte eller trusler om smitte av koronavirus blir testet for viruset omgående?

Begrunnelse

Som følge av utbruddet av koronavirus, er hele Norge nå i unntakstilstand. Dette gjelder hele samfunnet, og rammer oss alle. Til tross for dette, skal fortsatt både innbyggernes og samfunnets sikkerhet alltid komme først. Innbyggerne og samfunnet har fortsatt det samme kravet på trygghet, til tross for at de strengeste tiltakene i fredstid er innført for å hindre smittespredning. Tilstrekkelig sikkerhet, både for innbyggerne og samfunnet for øvrig, handler blant annet om å sikre politiets beredskap og kritiske funksjoner i den situasjonen vi nå befinner oss i. Da er vi avhengige av at flest mulig polititjenestekvinner- og menn er funksjonsdyktige slik at de kan utføre sitt samfunnsoppdrag i en krevende tid.
Spørsmålsstiller er gjort kjent med at Politidirektoratet (POD) har undersøkt muligheten for at politipersonell kan bli prioritert for testing av koronasmitte. Tilbakemeldingen har imidlertid vært at det nå ikke foreligger mulighet for særskilt/prioritert testing av politipersonell grunnet kapasitetsproblemer.
Dersom politipersonell blir utsatt for potensiell smitte eller trusler om smitte av koronavirus, er konsekvensen av dette at vedkommende må plasseres i karantene. Spørsmålsstiller er kjent med at slike situasjoner har oppstått, der pasient smittet av koronavirus har gått til angrep på helsepersonell og politipersonell, som på grunn av eksponeringen for smitte må sitte i karantene. Dersom vedkommende hadde blitt testet, og fått et negativt testresultat, kunne vedkommende imidlertid vært tilbake i operativ tjeneste innen kortere tid.
Politiet spiller en avgjørende rolle for å trygge innbyggernes sikkerhet i den unntakstilstanden Norge nå opplever. Da er det ikke akseptabelt at manglende prioritering for testing medfører at politipersonell som kunne ha vært funksjonsdyktige og i operativ tjeneste, blir satt i unødvendig karantene.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Ved ubegrenset testkapasitet ville det vært ønskelig å teste alle med symptomer som kan skyldes covid-19. Det er for tiden begrenset kapasitet for testing for koronaviruset. Kapasiteten for testing øker, men det er fortsatt behov for å prioritere strengt.

Folkehelseinstituttet tilrår at det utføres test for SARS-CoV2 hos personer med akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpustethet, i prioritert rekkefølge:



1.Pasienter med behov for innleggelse

2.Pasienter/beboere i helseinstitusjoner

3.Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid

4.Personer over 65 år som har underliggende, kronisk sykdom

5.Person som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19.



Andre personer med akutt luftveisinfeksjon tilbys vanligvis ikke test, heller ikke etter reise. De skal holde seg hjemme til en dag etter symptomfrihet. Det kan gjøres unntak og lokale tilpasninger.

Personer uten symptomer skal ikke testes. Begrunnelsen for dette er gitt på FHIs

hjemmesider: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/testing-og-diagnostikkfor-nytt-koronavirus-coronavirus/:

"Symptomer opptrer ofte i løpet av de første dagene etter smitte, men inkubasjonstiden kan være opptil 14 dager. Derfor settes personer i karantene selv om de ikke har symptomer på sykdom. Mange lurer på hvorfor disse ikke kan testes, slik at karantenetiden eventuelt kan forkortes. Dessverre kan ikke karantenetiden forkortes på bakgrunn av et negativt testresultat. Selv om en test er negativ, kan personen allikevel utvikle sykdom opptil 14 dager etter siste smitteeksponering. For personer uten symptomer (asymptomatiske personer), vet man ikke hvor i forløpet vedkommende befinner seg. Et negativt prøveresultat i

inkubasjonstiden vil kunne gi en falsk trygghet, da en ny prøve tatt kort tid senere vil kunne gi et annet resultat. Karantenetiden er uansett 14 dager, og et negativt testresultat får ikke noen praktiske konsekvenser. Av samme grunn kan man ikke bruke testresultat for å avgjøre om en person skal settes i karantene eller ikke. Et positivt prøveresultat hos asymptomatiske personer vil kunne bekrefte COVID-19. Resultatet vil allikevel ikke få noen praktiske konsekvenser, i og med at en person som testes uansett skal være i karantene i 14 dager. Dersom vedkommende får symptomer, vil testing utføres og diagnosen bekreftes. Som regel vil man få symptomer innen få dager dersom man tester positivt i inkubasjonstiden."

Dette betyr at dersom politipersonell har vært utsatt for smitte, skal de uansett i karantene. Et eventuelt negativt testresultat vil ikke endre på karanteneperioden.