Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeri- og sjømatministeren

Dokument nr. 15:1276 (2019-2020)
Innlevert: 26.03.2020
Sendt: 26.03.2020
Besvart: 02.04.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

Cecilie Myrseth (A)

Spørsmål

Cecilie Myrseth (A): Det vises til Mattilsynets vedtak om å gi Lerøy og MOWI dispensasjon fra fiskekvalitetsforskriftens §17. Jeg er gjort kjent med at både Ocean Quality og Sekkingstad AS også har fått innvilget dispensasjon.
Hva er begrunnelsen for at slike dispensasjoner er gitt, og vil statsråden vurdere å inndra gitte dispensasjoner og sørge for at nye dispensasjoner ikke gis?

Odd Emil Ingebrigtsen (H)

Svar

Odd Emil Ingebrigtsen: Fiskekvalitetsforskriftens formål er å fremme god kvalitet på fisk og fiskevarer til forbruker, og bidra til markedsadgang for norsk fisk og norske fiskevarer i utlandet. Fiskekvalitetsforskriften § 39 åpner for å gi dispensasjon fra forskriftens øvrige bestemmelser, men bare der det foreligger "særlige tilfeller".

I denne saken er det fiskekvalitetsforskriften § 17 det er søkt om dispensasjon fra. Bestemmelsen regulerer håndtering av fisk med sår og mangler, såkalt "produksjonsfisk", og sier at all sortering og feilretting skal skje i Norge. Bestemmelsen skal sikre at produksjonsfisk ikke kommer på markedet for humant konsum.

Vilkåret om at det må foreligge et "særlig tilfelle" tilsier at det må foreligge spesielle forhold som skiller saken i tilstrekkelig grad fra normalsituasjonen. Videre må hensynene som begrunner dispensasjon i den konkrete saken gjøre seg så sterkt gjeldende, at det etter fagmyndighetenes skjønn er forsvarlig å gi dispensasjon.

Det har vært ført en streng praksis for å innvilge dispensasjon fra § 17. Bakgrunnen for dette er at enhver dispensasjon vil innebære en risiko for å undergrave formålet bak § 17 og kan potensielt ha store skadevirkninger for omdømmet av norsk oppdrettsfisk.

Det er viktig for meg å understreke at terskelen for å få dispensasjon på ingen måte er senket. Det følger av regjeringserklæringen at regjeringen vil fortsette en restriktiv håndtering av produksjonsfisk. Denne ligger fast. Samtidig er det umulig å se bort i fra den ekstraordinære situasjonen vi nå står midt i. Regjeringens tiltak for å hindre smitterisikoen av covid-19 har fått store konsekvenser for næringslivet, og vi vurderer kontinuerlig behovet for hvilke tiltak som bør og kan iverksettes for å holde hjulene i gang der vi kan.

Mattilsynet har vurdert at dispensasjonene som hittil er innvilget er "særskilte tilfeller" knyttet direkte til covid-19. Enkelte selskaper har meldt om problemer med å håndtere fisken innenlands som følge av covid-19, og for å unngå at denne fisken blir destruert, har selskap fått dispensasjon til å kunne bearbeide fisken på anlegg utenfor Norge. Dette gjelder de dispensasjonene Mattilsynet innvilget hhv. 13. og 25. mars 2020.

Det er Mattilsynet som fatter dispensasjonsvedtak. Det er også Mattilsynet som nå behandler den klagen som er kommet på dispensasjonsvedtakene som er innvilget. Enkeltsøknader vil eventuelt bli vurdert av departementet gjennom ordinær klagebehandling.

Jeg har som følge av dette valgt å be Mattilsynet om å sette behandlingen av nye søknader i bero inntil vi har fått vurdert om det er behov for å utarbeide ytterligere retningslinjer for vurderingen av slike dispensasjoner. Vi opplever nå en unntakstilstand hvor mye er uforutsigbart, og vi må ta raske, men veloverveide beslutninger på samme tid. Jeg er opptatt av å ivareta alle aktørenes interesser så langt det lar seg gjøre. Samtidig forventer jeg at også næringen selv tar ansvar for å finne gode løsninger.