Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1277 (2019-2020)
Innlevert: 27.03.2020
Sendt: 27.03.2020
Besvart: 02.04.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Lars Haltbrekken (SV)

Spørsmål

Lars Haltbrekken (SV): Hvordan vil statsråden sikre døve og hørselshemmede likestilt tilgang til helsetjenestene døgnet rundt, når tjenestene kun kan nås via telefon, og vil statsråden sørge for at alle kritiske beskjeder fra myndighetene blir både tegnspråktolket og direktetekstet?

Begrunnelse

Jeg viser til svar fra statsråden 23 mars 2020. Undertegnede har vært i kontakt med blant andre Hørselshemmedes landsforbund. De kan opplyse at Folkehelseinstituttet har opprettet en informasjonstelefon 815 55 015 hvor en kan stille spørsmål. For hørselshemmede kan det være utfordrende å kommunisere på telefon, særlig er det vanskelig å oppfatte hva automatiserte telefonsvarere sier. Til informasjonstelefonen er det knyttet en slik automatisert telefonsvarer som gir mye informasjon. Det gjør tjenesten ekstra utilgjengelig for hørselshemmede.
Folkehelseinstituttet har også utarbeidet informasjonsvideoer på ulike språk, for eksempel om hjemmekarantene og isolasjon https://youtu.be/Lb9kk_6GhFM. Filmene er ikke tekstet.
Det er positivt at det er laget informasjonsvideo på tegnspråk, men den er heller ikke supplert med tekst. Og for den aller største gruppen av hørselshemmede er tekst avgjørende.
På helsenorge.no er det etablert en chat om koronaviruset, men det er en chatbot som ikke åpner for toveis skriftlig kommunikasjon i sanntid. Det er en automatisert tjeneste med standardiserte svar. https://www.dinhorsel.no/chatterobot-hjelper-ikke-hoerselshemmede.6292703-460100.html

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg viser til mitt svar av 23. mars 2020. Jeg har stor forståelse for at det er krevende for døve og hørselshemmede å tilegne seg nødvendig informasjon som gis i forbindelse med Covid-19 pandemien. Jeg erkjenner at i denne krevende situasjonen har vi ikke lyktes godt nok med å nå ut til alle målgrupper med informasjon. Jeg har derfor bedt Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet forsøke å nå ut til alle målgrupper inklusiv døve og hørselshemmede i utarbeidelse av informasjon.

Når det gjelder tilgangen til helsetjenester gjennom hele døgnet viser jeg til mitt svar av 23. mars 2020 hvor jeg nevner at fastlegen i stadig økende grad kommuniserer med sine pasi¬enter digitalt. Behov for å komme i kontakt med helsetjenester på kveld, natt og på hellig¬dager bør i tillegg til telefonisk kontakt for fremtiden også kunne løses digitalt. Enkelte lege¬vaktdistrikt har i dag digitale løsninger, men dette er ikke gjennomført over hele landet. Jeg vil be Helsedirektoratet vurdere løsninger som kan ivareta døve og hørselshemmedes behov for akutt hjelp gjennom hele døgnet. Inntil digital kommunikasjon er tilgjengelig nasjonalt i helsetjenesten på døgnbasis kan Hjelp 113 – appen i enkelte nødsituasjoner benyttes. Ved å laste ned Hjelp 113 vil operatøren på nødsentralen automatisk spore hvilken adresse man befinner seg på.

Vedlegg til svar:

Brev fra Helse- og omsorgsdepartementetDeres refVår ref

20/1047-213

Dato

31. mars 2020

Anmodning om at informasjon til befolkningen tilpasses døve og hørselshemmede

Helse- og omsorgsdepartementet har i den senere tid mottatt spørsmål til skriftlig besvarelse fra Stortinget vedrørende manglende tilgang på kritisk informasjon for døve og hørselshem-mede fra helsemyndighetene. Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har utarbeidet mye viktig og nyttig informasjon i den senere tid for at befolkningen skal forstå og følge rådene som gis. Mye av denne informasjonen er døve og hørselshemmede avskåret fra å få tilgang til. For eksempel er flere filmer ikke tekstet og informasjon som viser til et telefonnummer man kan ringe har som oftest liten nytteverdi da mange hørselshemmede har vansker med å kommunisere pr telefon. Mange er avskåret fra å melde fra om mulig smitte da store deler av helsetjenesten inkl legevaktene (unntatt fastleger/tjenesteytere som benytter e-konsultasjon) baserer sitt tilbud på at all personlig kommunikasjon skal skje via telefon.Helse- og omsorgsdepartementet har forståelse for at det i disse dager er mange bruker-grupper som skal nås med informasjon og at dette arbeidet er krevende. Departementet anmoder allikevel om at den informasjon som utarbeides retter seg mot flest mulig bruker-grupper og at den også er tilpasset døve og hørselshemmede.Med hilsen

Petter Øgar (e.f.)

ekspedisjonssjefKristin Gjellestad

fagdirektørDokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

AdresselisteFolkehelseinstituttet

Postboks 222 Skøyen

0213

OSLOHelsedirektoratet

Postboks 220 Skøyen

0213

OSLO