Skriftlig spørsmål fra Kent Gudmundsen (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:1278 (2019-2020)
Innlevert: 27.03.2020
Sendt: 27.03.2020
Besvart: 03.04.2020 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

Kent Gudmundsen (H)

Spørsmål

Kent Gudmundsen (H): Hva er kostnadsanslaget på å omgjøre tilleggslånet til studentene på 26 000 til stipend?

Begrunnelse

Regjeringen har lagt frem tiltak for studenter som skal bedre økonomien for dem som nå står i en akutt situasjon på grunn av permittering eller som har mistet deltidsjobb. Studentene vil få tilbud om et tilleggslån på 26 000 kroner. Jeg ønsker en beregning over kostnader ved å omgjøre hele eller deler av lånet til stipend.
Ber om anslag på henholdsvis 40 prosent og 100 prosent stipend.

Henrik Asheim (H)

Svar

Henrik Asheim: I forbindelse med Covid-19-pandemien la regjeringen fredag. 27 mars frem den tredje krisepakken, Prop. 67 S (2019-2020). I krisepakken vises det til anmodningsvedtak nr. 410 (2019-2020) av 19. mars 2020:

"Stortinget ber regjeringen så raskt som mulig komme tilbake med en midlertidig ordning gjennom Lånekassen for studenter som opplever inntektsbortfall som følge av korona-pandemien.»

I Prop. 67 S (2019-2020) følger regjeringen opp anmodningsvedtaket med tiltak rettet mot studenter som opplever inntektsbortfall som følge av korona-pandemien. Blant annet foreslår regjeringen et ekstralån på 26 000 kroner til studenter som mister arbeidsinntekt på grunn av korona-pandemien.

Det er ikke mulig å forutsi et presist tall på hvor mange studenter som vil benytte seg av en ordning med lån. I beregningene som er lagt frem for Stortinget, har regjeringen lagt til grunn at 50 prosent av de som har mottatt støtte våren 2020 søker om tilleggsytelse på bakgrunn av egenerklæring om inntektsbortfall. Budsjetteffekten av dette er utlån på 3,084 mrd. kroner, samt en anslått kostnad på om lag 38,2 mill. kroner for staten i rentestøtte.

Dersom 100 prosent av beløpet skal utbetales som stipend, blir det 3,084 mrd. kroner som direkte kostnad.

Dersom 40 prosent av beløpet ettergis som stipend, medfører det en direkte kostnad på 1,233 mrd. kroner, og utlån på 1,850 mrd. kroner. I en slik modell vil det i tillegg komme kostnader til rentestøtte på om lag 22,9 mill. kroner.

Ved behandling av Prop 67 S (2019-2020), besluttet Stortinget 31. mars 2020 at deler av ekstralånet skal omgjøres til stipend, og avsatte 1 mrd. kroner til dette formålet. Som nevnt har regjeringen lagt til grunn at 50 prosent av de som har mottatt støtte våren 2020 søker om tilleggsytelse på bakgrunn av egenerklæring om inntektsbortfall, noe som blir ca. 120 000 personer. Fordeler man 1 milliard på disse, blir det 8 000 kroner på hver, noe som utgjør 30 prosent av lånebeløpet på 26 000 kroner. Det legges opp til en enkel løsning der den enkelte bekrefter inntektsbortfall med en egenerklæring og får utbetalt det totale beløpet som lån, som omgjøres til stipend i ettertid. Den endelige modellen for hvordan dette skal gjennomføres arbeider departementet med sammen med Lånekassen.

Jeg har stor respekt for at mange studenter opplever en vanskelig økonomisk situasjon, slik også mange andre gjør i disse dager. Det har vært viktig for regjeringen å sikre at studentene har likviditet til å betale kostnader, og vi er glade for et samarbeid med Stortinget om en løsning som gjør dette enda bedre.