Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1358 (2019-2020)
Innlevert: 18.04.2020
Sendt: 20.04.2020
Besvart: 24.04.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): Medfører det riktighet at Folkehelseinstituttet med bakgrunn i en varslet presisering av lovverket, ev. forskriftsendring, fraråder spesialisthelsetjenesten å skrive ut pleiepengeattester med bakgrunn i covid-19-situasjonen, og hva vil statsråden i så fall gjøre for å sikre at de som har rett på pleiepenger faktisk får det?

Begrunnelse

Flere stortingsrepresentanter mottok 17. april 2020 en henvendelse fra foreldre med alvorlig syke barn i kategorien som er listet opp fra Norsk barnelegeforening i forbindelse med folketrygdlovens regler om pleiepenger. Foreldrene skal ha fått beskjed om at de ikke får pleiepengeattest fra spesialistlegen til barnet etter § 9-16 i folketrygdloven, selv om vilkårene for pleiepenger etter § 9-10 er oppfylt, og selv om pleiepengelovverket ikke er endret. Begrunnelsen ble oppgitt å være at barneleger på sykehusene som kontakter Folkehelseinstituttet for råd om ytelser rundt barn med alvorlige diagnoser/behov for kontinuerlig tilsyn og pleie, som pga. smitterisiko for covid-19 ikke kan være i barnehage og skole, skal ha fått muntlig beskjed fra Folkehelseinstituttet om at pleiepenger ikke lenger skal brukes i slike situasjoner. I stedet vises det til omsorgsdager, som brukes opp. Noen av disse foreldrene har dessuten pleiepenger direkte fra Nav og har ikke rett til omsorgsdager eller sykepenger. Folketrygdloven har alltid gitt dekning for barn som pga. sin helsemessige situasjon ikke kan være i skole og barnehage pga. smittefare. Det er vanskelig å forstå at det at smittefaren skyldes covid-19, i seg selv skal endre på dette, så lenge vilkårene om behov for kontinuerlig tilsyn og pleie er oppfylt, og så lenge foreldrene etter en medisinsk-faglig vurdering, frarådes å benytte barnets ordinære dagtilbud i barnehage eller skole. Det er også vanskelig å se med hvilken hjemmel Folkehelseinstituttet evt. kan overstyre barnelegenes selvstendige vurdering i saker som gjelder søknad om pleiepenger. Det er videre underlig dersom det medfører riktighet, at regjeringen i dagens situasjon vurderer å foreta innstramminger i pleiepengeordningen.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Jeg vil først understreke at det ikke er gjort endringer i reglene for pleiepenger i år, og at omsorgspersoner som fyller vilkårene for rett til pleiepenger ikke skal oppleve hindringer eller svekkede rettigheter som følge av tiltak mot smittespredning.

Jeg har fått informasjon fra Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet opplyser at de ikke har gitt råd til spesialisthelsetjenesten om at det ikke skal skrives attest for pleiepenger, men at de har tatt opp med Helse- og omsorgsdepartementet behovet for en avklaring av om folketrygdloven § 9-10 skal brukes ved smitteforebyggende hensyn under covid-19-utbruddet. Norsk barnelegeforening har skrevet en vurdering av barn med kronisk, alvorlig sykdom og risiko for alvorlig forløp av covid-10 i forbindelse med gjenåpning av barnehager og skoler. Av denne framgår at en rekke barn med kroniske sykdommer kan møte i barnehage og skole som vanlig.

Arbeids- og velferdsetaten behandler søknader om pleiepenger på vanlig måte og etter vanlige vilkår. Dersom barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie som følge av sykdom, skade eller lyte, kan foreldrene ha rett til pleiepenger.

Barn som ikke trenger kontinuerlig tilsyn og pleie som følge av sykdom, skade eller lyte, fyller ikke vilkårene for pleiepenger selv om de av smittevernhensyn ikke skal like raskt tilbake i barnehagen som andre barn. Dette vil være tilfellet for noen barn med diagnoser som barnelegeforeningen mener gir grunnlag for individuell vurdering av behov for tilrettelagt undervisning. For disse barna er det gitt en egen bestemmelse i midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien. I denne forskriften er det bestemt at dersom barnet må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn hos barnet eller hos familiemedlem barnet bor med, gis det rett til omsorgspenger selv om det maksimale antall dager med omsorgspenger etter forskriften er brukt opp. Det særlige smittevernhensynet må bekreftes av lege.

For rett til pleiepenger skal dokumentasjon komme fra institusjon i spesialisthelsetjenesten. For rett til økt rett til dager med omsorgspenger er det ikke slike krav, der kan dokumentasjonen komme fra den legen som behandler barnet. Det vil derfor for de fleste foreldre være mer praktisk å bruke denne ordningen.

På denne måten sikres at foreldre til barn som av særlige smittevernhensyn ikke skal i barnehage eller skole ikke taper rettigheter og heller ikke trenger å søke om pleiepenger i forbindelse med denne pandemien.