Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1438 (2019-2020)
Innlevert: 27.04.2020
Sendt: 27.04.2020
Besvart: 30.04.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Hva legger statsråden i begrepet snarlig, og når kan Stortinget regne med å få saken om videreføring av prosjektet R4 Roa - Gran grense til behandling?

Begrunnelse

I et svar på et spørsmål fra representanten Sverre Myrli fra 4. februar i år om når det vil bli lagt fram en sak for Stortinget om riksveg 4 Roa- Gran grense svarer statsråden at en avklaring er forventet snarlig. Det er snart 3 måneder siden. Det er som kjent gjennomført riving av mange hus i området og det er innløst 28 eiendommer for å gi plass til den planlagt traseen. I Prop. 1 S (2019-2020) som en av 5 strekninger for mulig oppstart i 2020.

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Det aktuelle prosjektet er under behandling i departementet. Behandlingen av saken ble forsinket grunnet ulike problemstillinger knyttet til bom på sidevei.

Samtidig som de enkelte prosjektene kan sies å være klare for oppstart har Samferdselsdepartementet et ansvar for den samlede ressursbruken i sektoren. Før en starter opp nye større samferdselsprosjekter, herunder dette prosjektet på Rv 4, må det være tilstrekkelig penger innenfor de budsjettrammene det er rimelig å legge til grunn for de kommende årene.