Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:1461 (2019-2020)
Innlevert: 28.04.2020
Sendt: 29.04.2020
Besvart: 04.05.2020 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

Martin Henriksen (A)

Spørsmål

Martin Henriksen (A): Vil statsråden sørge for at UiT snarest mulig får de bevilgninger som er nødvendig for å ansette personell og dermed følge opp vedtak slik at RGS kan starte arbeidet som forutsatt av Stortinget snarest mulig?

Begrunnelse

Stortinget vedtok i 2018 at Rettsgenetisk senter (RGS) ved UiT Norges arktiske universitet kan utføre DNA-analyser for bruk i strafferettspleien, og ba regjeringen legge til rette for at RGS kan levere fra 10 til 25 prosent av de analysene det er behov for. I statsbudsjettet for 2020 skriver regjeringen at den vil «leggje til rette for at Rettsgenetisk senter ved Universitetet i Tromsø (RGS) skal kunne utføre DNA-analyser til bruk i strafferettspleia». Oppfølging av vedtaket krever både bevilgning til stillinger ved RGS fra Kunnskapsdepartementet, og bevilgning fra Justis- og beredskapsdepartementet til Politidirektoratet for nødvendig oppgradering av datasystem. Det er problematisk at Stortingets vedtak og regjeringens egne lovnader ikke er fulgt opp med bevilgning til UiT for at RGS skal sikre nødvendig progresjon i 2020.

Henrik Asheim (H)

Svar

Henrik Asheim: Jeg viser til spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 1461 fra stortingsrepresentant Martin Henriksen og til tilsvarende spørsmål nr. 1462 fra representanten til justis- og beredskapsministeren og svaret på dette.
På grunnlag av Stortingets budsjettvedtak får Politidirektoratet tildelt bevilging og fastsatt mål gjennom det årlige tildelingsbrevet. Det er Politidirektoratets ansvar å disponere rammene i tråd med mål, føringer, vedtak og forutsetninger. Jeg viser til Justis- og beredskapsdepartementets tildelingsbrev til Politidirektoratet for 2020, der Politidirektoratet er gitt i oppdrag på sitt ansvarsområde å legge til rette for at Rettsgenetisk senter (RGS) kan utføre DNA-analyser til bruk i strafferettspleien fra og med våren 2021. Oppdraget som omfatter nødvendig oppgradering av politiets systemer, skal tas innenfor Politidirektoratets rammer.
Jeg viser også til Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev til Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet for 2020. Der ber Kunnskapsdepartementet om at universitetet i samarbeid med Politidirektoratet og Oslo universitetssykehus, på sitt ansvarsområde, legger til rette for at RGS skal kunne utføre DNA-analyser til bruk i strafferettspleien slik Stortinget har vedtatt, jf. Innst. 390 S (2017-2018). Kunnskapsdepartementet ber universitetet gjøre dette innenfor eksisterende budsjettrammer, og omtale dette i årsrapporten for 2020. Målet er at RGS kan begynne å levere analyser våren 2021.