Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1575 (2019-2020)
Innlevert: 10.05.2020
Sendt: 11.05.2020
Besvart: 20.05.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Kan statsråden gjøre rede for hvor mye smittevernutstyr den norske helsetjenesten under pandemien har importert fra utlandet og hvor mye som er kjøpt fra norske leverandører, samt gi et overslag over hvor mye penger staten har brukt på smittevernutstyr som er henholdsvis importert og kjøpt av norske leverandører?

Begrunnelse

Trygg forsyning av smittevernutstyr er en viktig del av pandemiberedskapen til helsetjenesten. Regjeringen har ved flere anledninger uttalt at den har vært i kontakt med norsk industri om å forsyne helsetjenesten med beskyttelsesutstyr, men også at det er anskaffet utstyr gjennom store forsendinger fra utlandet.
I de første ukene av koronaviruspandemien har det vært mange eksempler på at tilgangen på utstyr ikke har svart til behovet i tjenesten. Dersom man kun baserer seg på det globale markedet, gjør man helsetjenesten mer sårbar for slike mangelsituasjoner.
For å få et realistisk bilde av Norges pandemiberedskap, er det derfor nødvendig med en oversikt over hvor mye smittevernutstyr man har klart å skaffe til veie fra norske leverandører og hvor mye man har vært avhengig av å importere fra utlandet.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Smittevernutstyr til den norske helsetjenesten har gjennom de siste tiår hovedsakelig kommet fra utlandet. Produksjonen av smittevernutstyr i Norge har vært minimal. Under pandemien har derfor hovedkanalen for anskaffelse av smittevernutstyr vært import fra utlandet. Dette har skjedd både gjennom eksisterende leverandører/grossister og gjennom nye leverandører. Disse leverandørene er hovedsakelig norske bedrifter som har avtaler med produsenter i utlandet (og da en stor andel fra Kina).
I parallell med import fra utlandet, har det også vært arbeidet med å få etablert norsk produksjon av smittevernutstyr. En slik innenlandsproduksjon skaper både nye arbeidsplasser og reduserer avhengigheten av å importere smittevernutstyr. De fleste av disse norske bedriftene er i ferd med å etablere sine produksjonslinjer og vil gradvis øke sin andel av utstyr levert til den norske helsetjenesten.
Alle varene som anskaffes transporteres til det nasjonale felleslageret som Helse Sør-Øst RHF har etablert. Her blir varene kvalitetssikret før de fordeles ut til landets sykehus og kommuner.
Det er også avsatt en andel av det smittevernutstyret som er levert til en nasjonal buffer, og fra denne bufferen er det blant annet tildelt smittevernutstyr til Forsvaret, Bufdir og det norske EMT-teamet som reiste til Italia. Enkelte kommuner har også fått utdelt ekstra forsyninger fra denne bufferen.
Under følger noen nøkkeltall per 11. mai 2020:

- Det er per 11. mai 2020 påløpt 410 mill. kroner eks. mva. (493 mill. kroner inkl. mva.) til ekstraordinært kjøp av smittevernutstyr. Av dette er det påløpt 11,3 mill. kroner eks. mva. (14,1 mill. kroner inkl. mva.) til norske produsenter.

- Verdien av avtaler inngått med norske produsenter per 11. ma er på 172 mill. kroner eks. mva. (215 mill. kroner inkl. mva.).

- Volum av anskaffet smittevernutstyr som per 11. mai er levert/ankommet nasjonal felleslager (i løpet av 2 måneder) og som det er påløpt kostnader for er følgende (norsk og utenlandsk produksjon):

o Munnbind: ca. 27 mill.
o Smittevernfrakker/drakter: ca. 1,7 mill.
o Åndedrettsvern: ca. 1 mill.
o Hansker: ca. 20 mill.
o Øyebeskyttelse: ca. 1 mill.
o Operasjonsluer/hetter: ca. 400 000

Volumene som er bragt inn til det nasjonale lageret er store. Eksempelvis representerer 27 mill. munnbind om lag 4 års normalforbruk i spesialisthelsetjenesten i Norge, mens 1 mill. åndedrettsvern tilsvarer ca. 14 års normalforbruk i spesialisthelsetjenesten i Norge.
Det gjøres oppmerksom på at helseforetakene får momskompensasjon for kostnader til smittevernutstyr. Når det gjelder det ekstraordinære innkjøpet som nå gjøres får Helse Sør-Øst RHF momskompensasjon direkte fra Helsedirektoratet, dvs. Helsedirektoratet belastes for totalkostnad inkl. mva.
Jeg vil avslutningsvis nevne at anskaffelser av nødvendig smittevernutstyr nå har kommet i godt gjenge, og at arbeidet vil fortsette i høyt tempo for å sikre et lager av godt utstyr også fremover. Det er gledelig at mange norske leverandører har engasjert seg og omstilt sin virksomhet til å bli gode produsenter og leverandører av smittevernutstyr.