Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:1634 (2019-2020)
Innlevert: 14.05.2020
Sendt: 15.05.2020
Besvart: 25.05.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

Silje Hjemdal (FrP)

Spørsmål

Silje Hjemdal (FrP): Vil kulturministeren sørge for at kommuner og lokale smittevernmyndigheter får tydelig beskjed om at frivillige musikklag trenger lokaler for å få øve?

Begrunnelse

Musikkøvelser og andre lignende aktiviteter har ikke vært omfattet av forbudet mot arrangementer i Covid-19-forskriften § 13 bokstav a, men slike aktiviteter har måttet følge de til enhver tid gjeldende anbefalinger om avstand mellom personer og samling av personer i grupper jf. forskriften § 4.
22. april godkjente FHI og Helsedirektoratet en egen veileder om Smittevern for musikkøvelser, og fra denne dato kunne musikklag som kor og korps på inntil 30 personer gjenoppta sine musikkøvelser. Fra 30. april ble denne utvidet til 50 personer. Veilederen pålegger utøvere på musikkøvelser å sikre blant annet god håndhygiene, unngå fysisk nærkontakt, ingen sambruk av instrumenter og god nok plass mellom utøverne.
Musikkorganisasjonene rapporterer at praksisen mellom ulike kommuner er svært varierende, og at enkelte kommuneleger har valgt å legge seg på en vel restriktiv tolkning av de nasjonale anbefalingene. Selv om kommunelegene har de nødvendige fullmakter til å iverksette egne, lokale vurderinger av gruppestørrelser og aktivitet, opplever musikkorganisasjonene at dette praktiseres vel restriktivt og delvis inkonsekvent på tvers av nabokommuner.
For det frivillige musikklivet er bygg i kommunalt eie blant de lokalene som hyppigst benyttes til aktivitet, herunder skolebygg. For skolebygg og lokaler som benyttes til undervisning på dagtid, utvises det stor forståelse fra musikklivet om at skoleeiere må få innarbeidet nye rutiner før musikklivet kan slippe til.
Det er imidlertid ikke akseptabelt at manglende tilgang kun begrunnes med en generell utlånsstopp av alle kommunale lokaler, eller at kommunale bygg ikke kan benyttes til fritidsaktiviteter generelt, uten at det er smittevernfaglig begrunnet eller tatt hensyn til om det er praktisk gjennomførbart eller ei. Det finnes eksempler på kommuner som har ilagt et mer generelt forbud mot alle former for innendørs, organisert musikkaktivitet, uten at det foreligger en uttalt smittevernfaglig begrunnelse.
Så lenge veilederen følges og de andre pålegg som lokale myndigheter måtte ha satt, er vi ikke kjent med at det finnes noen smittevernfaglig begrunnelse for at kor, korps og andre frivillige musikklag ikke kan gjennomføre sin aktivitet i skolebygg eller lokaler i kommunalt eie når disse står ledig.
Med mindre det foreligger en særskilt smittesituasjon eller det er andre tungtveiende grunner som tilsier at aktivitetsnivået må reduseres lokalt, er det ingen generell smittevernfaglige begrunnelse for at kor, korps og andre frivillige musikklag ikke kan gjennomføre sin aktivitet med denne begrensning på antall deltakere og ellers i henhold til de rutiner som er omtalt veilederen Smittevern for musikkøvelser.
Det haster for musikklivet å komme i gang igjen, både av hensyn til kontinuitet og rekruttering. Det er av avgjørende verdi at så mange musikklag som mulig får avholdt minst en øvelse eller aktivitet før sommeren.
Med mindre det er i strid med en smittevernforsvarlig drift av skoler at musikkgrupper benytter lokaler utenfor undervisningstiden, bør musikklivet slippes til. Når musikklivet i praksis blir avskåret fra øvelser og aktivitet i perioden mars-august, vil dette innebære et betydelig frafall av utøvere og påfølgende nedleggelser av klubber og lag. En kartlegging utført av Norges musikkorps forbund viser at pr 14. mai har så mye som 72,7 pst av korpsene ikke fått tilgang til sitt faste øvingslokale, og kun 1,7 pst har fått tilbakemelding fra kommunen om når lokalet vil kunne tas i bruk igjen.
Kulturministeren bør derfor formidle tydelig til kommuner og lokale smittevernmyndigheter at frivillige musikklag trenger lokaler for å øve, og at det er fullt ut i tråd med de nasjonale anbefalingene å låne ut kommunale lokaler og skolebygg til musikkaktivitet.

Abid Raja (V)

Svar

Abid Raja: Konsekvensene av koronapandemien har vært krevende for frivilligheten og musikklivet. Norsk musikkråd og andre aktører på musikk- og frivillighetsfeltet har gitt mange gode innspill og konkrete eksempler som viser hvordan denne situasjonen har påvirket deres aktivitet, og fremdeles påvirker muligheten til å starte opp igjen med øvelser og aktiviteter.

I første fase, da landet stengte ned, var det viktig å sikre økonomi og videre drift gjennom å få på plass gode og treffsikre kompensasjonsordninger for frivillig sektor. Nå når samfunnet igjen skal åpnes opp på en trygg måte, er jeg kjent med at manglende tilgang til lokaler gjør at mange frivillige lag og foreninger ikke får startet opp igjen øvelser på vanlig måte. Dette er en sak jeg tar på største alvor, og som det jobbes aktivt med for å finne gode løsninger på.

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet godkjente 22. april 2020 en egen veileder om smittevern for musikkøvelser, som åpnet for at musikklag som kor og korps kunne gjenoppta sine musikkøvelser. Likevel ser vi at praksisen mellom ulike kommuner er svært varierende, og at enkelte kommuner har valgt å legge seg på en restriktiv tolkning av de nasjonale anbefalingene.

Mitt ønske er at flest mulige musikklag, kor og korps kan komme i gang med øvelser igjen før sommeren. Samtidig må vi ha forståelse for at en gjenåpning tar tid, og at kommunene må ta sine beslutninger ut fra et helhetshensyn. Mange musikklag bruker skoler som sine øvingslokaler. Jeg tror vi alle har stor forståelse for at skoleeiere i første omgang har måttet ha fokus på å sikre en trygg skoleoppstart for elever og ansatte.

Jeg har tiltro til at kommuner og lokale smittevernsmyndigheter fortløpende vil vurdere hvordan de i så stor grad som mulig og så snart som mulig, kan gjøre kommunale lokaler tilgjengelige for frivillige lag og foreninger. I dette ligger også en forventning om at de ikke legger opp til strengere fortolkninger enn Covid-19-forskriften krever, og at de gir gode svar på hvorfor de ikke kan gi tillatelse til bruk i de tilfeller de mener det ikke er forsvarlig.