Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1650 (2019-2020)
Innlevert: 15.05.2020
Sendt: 18.05.2020
Besvart: 27.05.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Bjørnar Moxnes (R)

Spørsmål

Bjørnar Moxnes (R): Hvilke av problemene med vedlikehold, infrastruktur og støttefunksjoner for F-35 som påpekes i den amerikanske riksrevisjonens rapport om kampflyet, som er offentlig tilgjengelig i USA, tas opp i rapporten fra den norske Riksrevisjonen og er også gjeldende for det norske forsvarets F-35?

Begrunnelse

12. mai ble Rødts forslag om offentliggjøring av ugradert informasjon fra Riksrevisjonens undersøkelse av kampflyvåpenet, Dokument 8:60 S (2019-2020) behandlet i Stortinget. Under debatten ble det blant annet pekt på at riksrevisjonsrapporter som avdekker kritikkverdige forhold rundt kampflyet F-35 har blitt offentliggjort både i Danmark og USA. Rapporter fra den amerikanske riksrevisjonen har blant annet pekt på at flyets deler går for ofte i stykker, at reservedeler mangler og at det elektroniske vedlikeholdssystemet ALIS ikke fungerer, noe som fører til at kampfly blir stående på bakken eller bare kan brukes til begrensede oppgaver. Både flyets deler og det elektroniske vedlikeholdssystemet skal være felles for land som har kjøpt F-35, inkludert Norge og USA.
På spørsmål om hvorvidt den norske regjeringen hemmeligholder informasjon om F-35 som er offentliggjort av USAs riksrevisjon, svarte forsvarsministeren blant annet at

«det kan godt hende det er fragmenter i den norske Riksrevisjonens rapport som også treffer det den amerikanske riksrevisjonen har sett på…»

og at

«Det er fullt mulig å finne ut at en mutter var dårlig i en amerikansk rapport, men av hensyn til nasjonens sikkerhet har vi valgt å begrense denne informasjonen».

Det er bra at forsvarsministeren vedgikk at den norske regjeringen har hemmeligholdt informasjon som USAs riksrevisjon har offentliggjort. Det ble imidlertid ikke tid til å be forsvarsministeren avklare hva han la uttrykket «en dårlig mutter» og «fragmenter». Det er viktig å få avklart om statsråden med det mener at det bare er noen få og relativt ubetydelige ting av det den amerikanske riksrevisjonen har avdekket, som også påpekes i den norske rapporten, slik ordbruken ga inntrykk av.
Riksrevisjonens informasjon om F-35, Norges-historiens dyreste skattefinansierte innkjøp, er av stor offentlig interesse, selv om ikke alt kan offentliggjøres. Den amerikanske riksrevisjonens rapporter er imidlertid tilgjengelige for alle, inkludert fremmede makter såfremt de behersker engelsk. Det er slik sett vanskelig å se hvordan det skal tjene nasjonens sikkerhet å holde informasjon fra den norske Riksrevisjonens rapport, som allerede er publisert i USA, hemmelig for den norske befolkningen.

Frank Bakke-Jensen (H)

Svar

Frank Bakke-Jensen: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 18. mai 2020 med spørsmål fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om hvilke av problemene med vedlikehold, infrastruktur og støttefunksjoner for F-35 som påpekes i den amerikanske riksrevisjonens rapport om kampflyet, som tas opp i rapporten fra den norske Riksrevisjonen og som også er gjeldende for det norske forsvarets F-35.

Den amerikanske riksrevisjonen (GAO - United States Government Accountability Office) skriver hvert år en rapport om status for F-35-anskaffelsen. Årets rapport ble publisert 12. mai 2020 (GAO-20-339). GAO publiserer i tillegg til de årlige rapportene, rapporter på spesifikke revisjonsområder. Siden siste årlige rapport har GAO publisert tre rapporter som omhandler logistikk og forsyningssikkerhet.

Rapportene omhandler fremdriften i utvikling og anskaffelse av våpensystemet F-35. Dette inkluderer både selve flyet, tilhørende programvare, simulatorsystemet og det globale logistikksystemet som etableres. F-35 flyene anskaffes gjennom et partnerskap der Norge er en av flere partnere. F-35 produseres i tre varianter. Norge anskaffer F-35 A som er designet for bruk på ordinære rullebaner. F-35 B er designet for kort takeoff og landing og modellen F-35 C er designet for bruk på hangarskip. De enkelte modeller har tilnærmet lik konfigurasjon og de utfordringer GAO påpeker, knyttet til både flymodellen F-35 A og oppbygningen av tilhørende systemer for denne, vil dermed også gjelde for de norske F-35 flyene. Det logistiske støttesystemet ALIS er et eksempel på et F-35 system GAO en rekke ganger har påpekt svakheter innenfor. Dette løses nå gjennom utviklingen av et nytt system kalt ODIN som utvikles på en mer moderne IKT-plattform.

Norge har på samme måte som USA publisert og kommentert disse rapportene når de er gitt ut. GAOs publiserte rapporter om fremdrift og utfordringer i F-35 programmet har også inngått som del av Riksrevisjonens grunnlagsinformasjon når de utarbeidet sin rapport om infrastruktur og støttefunksjoner for kampflyvåpenets operative evne. Rapporter utgitt etter at Riksrevisjonen avsluttet undersøkelsesperioden i 2018 er naturlig nok ikke dekket.

Riksrevisjonens rapport om infrastruktur og støttefunksjoner for kampflyvåpenets operative evne hadde til hensikt å vurdere om infrastruktur og støttefunksjoner har tilstrekkelig kapasitet til å sikre et operativt kampflyvåpen i overgangsfasen mellom F-16 og F-35. Undersøkelsen omfatter vedlikehold, logistikk- og forsyningsfunksjonene, kampflybasene, baseforsvar, luftvern, luftradarkjeden, kommando- og kontrollsystemene og Forsvarsdepartementets styring. Overgangsperioden er av Riksrevisjonen definert som perioden fra 2015 og fram til F-35 oppnår full operativ evne i 2025. Rapporten dekker derfor et betydelig bredere omfang en kun F-35 A med sin infrastruktur.

GAOs publiserte revisjoner av F-35 programmets leveranser og Riksrevisjonens undersøkelse av det norske kampflyvåpenets operative evne er derfor ikke sammenlignbare. GAOs funn er utfordringer i programmet som det jobbes med å løse og der de foreslår sine mulige tiltak for at programmet skal levere forventet ytelse. Utfordringene i F-35 programmet er kun et av mange forhold som Riksrevisjonens rapport om infrastruktur og støttefunksjoner for kampflyvåpenets operative evne beskriver, og som ligger til grunn for deres vurdering av operative evne i nå- og fremtid. Nasjonens operative evne er opplysninger som er unntatt offentlighet både i Norge og i USA.

Problemene med vedlikehold, infrastruktur og støttefunksjoner for F-35 A som påpekes i den amerikanske riksrevisjonens publiserte rapporter om F-35 programmet er derfor også gjeldende for de norske F-35 flyene. Alle problemene påpekt i rapportene som Riksrevisjonen hadde tilgang til under sin undersøkelse er enten løst, eller i prosess med å løses.