Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1661 (2019-2020)
Innlevert: 18.05.2020
Sendt: 18.05.2020
Besvart: 27.05.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Det bygges og planlegges fire felt 110 km/t veier i store deler av landet.
Mener samferdselsministeren vi har en tilfredsstillende kvalitet på hovedveien mellom de to største byene i landet?

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Jeg vil vise til at 77 pst. av riksveinettet har en årsdøgntrafikk som er lavere enn 6 000 kjøretøy. Her vil det ikke være aktuelt med firefelts motorvei med de veinormalene vi har i dag.Mellom Bergen og Oslo er det fem ulike veiruter. De har både nasjonale og regionale funksjoner. E16 via Lærdal og Valdres over Filefjellet har best vinterregularitet, mens E16 til Lærdal og rv 52 og rv 7 videre gjennom Hemsedal og Hallingdal er kortere og blir mest brukt av tungtransporten. Rv 7 over Hardangervidda er den korteste veien mellom Bergen og Oslo, og er den som har mest å si for reiselivsnæringen. E134 over Haukelifjellet blir i hovedsak benyttet til transport mellom Haugesundområdet og Oslo. I tillegg er det mulig å kjøre strekningen mellom Bergen og Oslo på E39 og E18 om Sørlandet.Hovedutfordringene og standarden varierer mellom de ulike veirutene. Det er svært stor trafikk og kapasitetsproblem inn mot byene, ras - og skredutsatte partier, og til dels lav veistandard og utfordringer over høyfjellet der trafikken er på sitt laveste. Det er i dag om lag 20 pst. av riksveinettet mellom øst og vest som har veinormalstandard dvs. den standarden veien ville hatt dersom det skulle bygges ny vei i dag. Jeg mener det ikke vil være et mål i seg selv at hele riksveinettet skal opp på en slik standard, men dette viser at det vil være en lang vei å gå før vi har ett hundre prosent moderne veinett.Jeg mener det er behov for å bedre standarden og kvaliteten på en stor del av veinettet mellom Østlandet og Vestlandet. Det er også potensiale for å redusere reisetiden og omkjøringstiden ved hendelser på veinettet. Jeg kan forsikre om at dette er viktige spørsmål som bl.a. vil bli vurdert nærmere i det videre arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033, som vil bli lagt frem for Stortinget neste år. Jeg vil også vise til at departementets arbeid med å vurdere smal firefeltsvei bl.a. på veier med lavere årsdøgntrafikk enn 12 000.