Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:1698 (2019-2020)
Innlevert: 20.05.2020
Sendt: 22.05.2020
Besvart: 03.06.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

Eigil Knutsen (A)

Spørsmål

Eigil Knutsen (A): Vil statsråden vurdere om metodikken med å sammenligne omsetning vinteren 2020 mot vinteren 2019 kan utilsiktet føre til at bedrifter med stort kompensasjonsbehov faller utenfor ordningen, eller vurdere andre løsninger for bedrifter som faller mellom den ordinære kompensasjonsordningen og ordningen for sesongbedrifter?

Begrunnelse

Hoteller som holdt vinterstengt januar og februar 2020 risikerer å havne utenfor både den ordinære kompensasjonsordningen for bedrifter og ordningen for sesongbedrifter.
Hotel Ullensvang i Hardanger holdt åpent vinteren 2019, men stengt vinteren 2020. Hotellet skulle etter planen åpne 3. april 2020. Gjennom perioden med stengt hotell har de brukt av oppsparte midler til å betale full lønn til sine 45 ansatte.
Ettersom omsetningen i januar og februar 2020 var kr 0 faller hotellet utenfor kompensasjonsordningen. Bedriften faller også marginalt utenfor kompensasjonsordningen for sesongbedrifter, da de har 75 prosent omsetning på 7 måneder, og ikke 80 prosent på 6 måneder som ordningen krever.
Hotel Ullensvang er ikke alene om å møte på lignende utfordringer med kompensasjonsordningene, og tjener her som et godt eksempel på en hjørnesteinsbedrift i distrikts-Norge som ikke kan benytte seg av de omfattende krisetiltakene fra Storting og regjering.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Så langt har regjeringen innført en rekke tiltak for virksomheter som ble hardt rammet økonomisk som følge av virusutbruddet og smittevernstiltakene i den akutte fasen av krisen. Hensikten med den midlertidige tilskuddsordningen for foretak med stort omsetningsfall er at arbeidsplasser trygges og at aktiviteten raskt kan ta seg opp igjen når smitteverntiltakene lettes på. Det har derfor vært viktig å utforme en ordning som raskt og automatisert ville kunne gi støtte til bedriftene for at de skal kunne bære sine faste, uunngåelige kostnader.

Under utformingen av ordningen måtte flere hensyn avveies mot hverandre. Det har blant annet vært et hensyn at støtten skal gå til levedyktige bedrifter, og at Skatteetaten skulle ha mulighet til å drive forsvarlig kontroll. Av hensyn til insentiver ble det ansett som hensiktsmessig at bedriftene må bære et visst minimum av kostnadene selv, gjennom en egenandel. I tillegg måtte beregningen av omsetningsfall defineres utfra konsistente og verifiserbare størrelser.

Beregning av omsetningsfall

Omsetningsfallet beregnes som den prosentvise forskjellen mellom foretakets beregnede normalomsetning i støttemåneden og den faktiske omsetningen i støttemåneden. Etter forskriften til tilskuddsordningen som ble fastsatt 17. april, jf. forskriften § 2-3 andre ledd, skulle beregnet normalomsetning i støttemåneden settes til omsetningen i samme måned som støttemåneden i 2019 justert for den prosentvise endringen i omsetning fra perioden januar og februar 2019 til januar og februar 2020. Formålet med at beregnet normalomsetning skulle justeres med prosentvis endring i omsetning over denne perioden, var at omsetningsfallet i større grad skulle beregnes på grunnlag av omsetningsnivå som kunne ha blitt forventet i støttemåneden dersom økonomien var i en normalsituasjon. Selskap med høy vekst det siste året vil da få oppjustert beregnet normalomsetning i støttemåneden sammenlignet med omsetningen i samme måned i 2019, og det prosentvise omsetningsfallet og dermed støttebeløpet vil bli dertil høyere.

Vekstjusteringen av beregnet normalomsetning hadde også den konsekvens at foretak med særlig lav omsetning i januar og februar 2020 fikk beregnet et lavt omsetningsfall. For foretak som reelt sett har nedskalert sin virksomhet i løpet av det siste året, vil beregningen av normalomsetning i disse tilfellene kunne gi et riktig bilde av den omsetningen som kunne forventes i støttemåneden i en normalsituasjon for økonomien. Det er riktig, som eksemplifisert i begrunnelsen for spørsmålet, at foretak uten omsetning i januar og februar 2020 ikke har fått beregnet et omsetningsfall for mars 2020 og dermed ikke fikk beregnet tilskudd denne støttemåneden.

For foretak som ble rammet av virkningene av virusbruddet allerede i januar og februar 2020, eller som av andre spesielle grunner hadde særlig lav omsetning i januar og februar 2020, så departementet at vekstjusteringen av beregnet normalomsetning kunne gi urimelige utslag. Departementet fastsatte derfor 15. mai 2020 endringer i forskriften, slik at beregnet normalomsetning i støttemåneden ikke kan settes mer enn 20 pst. lavere enn faktisk omsetning i samme måned som støttemåneden i 2019, jf. ny § 2-3 andre ledd i forskriften. Endringen ble gitt virkning for støttemånedene fra og med april måned. Lav omsetning i januar og februar 2020 får dermed mindre betydning for størrelsen på tilskuddet for støttemånedene fra april - august.

Jeg viser for øvrig til mine uttalelser på pressekonferanse den 17. april 2020:

«Allerede da vi lanserte prinsippene for denne ordningen, varslet vi at vi ville prioritere at pengene kommer raskt til de bedriftene som trenger dem, i stedet for å bruke tid på å sikre millimeter-rettferdighet. Verden er ikke optimal akkurat nå. Vi har ikke tid til å gå veien om utredning og høringsrunde slik vi normalt ville gjort.

Det vil kanskje være bedrifter som får mer støtte enn de burde og det vil være noen som får mindre. Neste søknadsrunde vil bli i midten av mai en gang. Vi skal bruke tiden godt frem til det. Det kommer til å bli noen justeringer, for det er noen områder vi ikke har rukket å se godt nok på foreløpig.»

Endringen av forskriftens § 2-3 den 15. mai er et eksempel på en slik justering.

Regjeringen la 29. mai 2020 i Prop. 127 S (2019-2020) frem bl.a. en ny støtteordning for virksomheter som tar tilbake egne permitterte. Ordningen vil særlig treffe virksomheter som har mange permitterte pr 28. mai og som vurderer å ta tilbake de permitterte gjennom sommeren, for eksempel en del hoteller. Jeg viser til Prop. 127 S (2019–2020) for nærmere omtale.