Skriftlig spørsmål fra Petter Eide (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1704 (2019-2020)
Innlevert: 22.05.2020
Sendt: 22.05.2020
Besvart: 29.05.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Petter Eide (SV)

Spørsmål

Petter Eide (SV): SV er kjent med planer om sammenslåing av Manglerud politistasjon og Stovner politistasjon. Vi er kjent med at en sammenslåing av enhet øst vil være ferdig i 2024. Dette området har sårt behov for nærpoliti. SV mener dette er en utvikling i feil retning. En sammenslåing må ikke ramme det viktige forebyggende arbeidet rettet særlig mot ungdom.
Hva er begrunnelsen for denne sammenslåing, og videre, på hvilken måte vil justisministeren sikre at tjenestene nær befolkningen blir opprettholdt?

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Oslo politidistrikt og Politidirektoratet ønsker å slå sammen Manglerud og Stovner politistasjon til én hovedpolitistasjon. Oslo politidistrikt og Politidirektoratet forventer at en samlokalisering vil gi en styrket tilstedeværelse, mer effektiv ressursbruk i Oslo øst og sterkere fagmiljøer. Byrådslederen i Oslo har stilt seg positiv til sammenslåingen, under forutsetning av at lokalisering av en ny hovedpolitistasjon vil være innenfor Enhet Øst slik at tilgjengelighet og tilstedeværelse i bydelene ivaretas.

Departementet tar politietsønske om sammenslåing til etterretning, jf. at Stortinget ved inngåelsen av forliket om politireformen i 2015 aksepterte at det kan skje endringer i tjenestestedsstrukturen så lenge det er lokal, kommunal tilslutning til forslaget.

Jeg kan i tillegg opplyse at departementet behandler en søknad fra Politidirektoratet om godkjenning av leieavtaler for nye lokaler i Oslo politidistrikt. Dagens husleiekontrakter for Stovner politistasjon og Manglerud politistasjon utløper 31.12.2023. Før eksisterende leieavtaler utgår, må det inngås nye leieavtaler og arealer må være tilgjengelig for politiet. Ettersom de fremtidige leieforpliktelsene vil overstige 100 mill. kroner for ny leieperiode, må leieavtalene godkjennes av departementet. Saken skal også legges frem for Kommunal- og moderniseringsdepartementet for uttalelse, jf. Instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor.