Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

Dokument nr. 15:1709 (2019-2020)
Innlevert: 23.05.2020
Sendt: 25.05.2020
Besvart: 03.06.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

Spørsmål

Sigbjørn Gjelsvik (Sp): Hva var budsjettert til reiser og konferanser i departementer og direktorater for 2020, hva er p.t. anslagene for forventet bruk i 2020, og hvilke kutt er foreslått foretatt i revidert nasjonalbudsjett i lys av dette?

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Stortinget bevilger ett samlet beløp til driftsutgifter på post 01 under de aktuelle kapitlene i statsbudsjettet, herunder for departementer og direktorater. Hver enkelt statlig virksomhet disponerer bevilgningen på sitt utgiftskapittel til ulike typer driftsutgifter, inklusiv reiser og konferanser, og kan omprioritere innenfor bevilgningen på posten i tråd med endrede behov. Det er derfor ikke tilgjengelig samlet informasjon om hva virksomhetene hadde budsjettert til disse enkelte utgiftsartene for 2020 eller anslag for forventet bruk i 2020.Virksomhetene rapporterer til statsregnskapet i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) hver måned om hva som er forbrukt i henhold til standard kontoplan, jf. rundskriv R-102. Følgende konti kan ev. dekke utgifter til reiser og konferanser:

686 Møter

687 Kurs og seminarer for egne ansatte

688 Kurs og seminarer for eksterne deltakere

713 Reisekostnad

714 Reisekostnad, fortsettelse

715 Diettkostnad

716 Diettkostnad, fortsettelseBasert på rådataene fra statsregnskapet, jf. www.statsregnskapet.no, viser etterfølgende tabell en oversikt over de ovenfor nevnte utgiftsartene for bruttobudsjetterte virksomheter i staten som er regnskapsført for hele 2019 og per april 2019 og 2020:Utgifter i mill. kroner Møter Kurs og seminarer Reise Diett

Samlet for bruttobudsjetterte virksomheter 2019 448,7 1 104,2 2 916,7 563,6

Samlet for bruttobudsjetterte virksomheter per april 2019 118,3 279,9 910,3 181,0

Samlet for bruttobudsjetterte virksomheter per april 2020 115,5 285,0 735,8 134,4Ref. kontonr. i standard kontoplan (R-102) 686 687 og 688 713 og 714 715 og 716

Kilde: FinansdepartementetDet går frem av Prop. 117 S (2019 – 2020) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer

i statsbudsjettet 2020 at det er foreslått bevilgningsreduksjoner med hel eller delvis begrunnelse i redusert reisevirksomhet blant annet på følgende poster:

- Kap. 144 Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec), post 01 Driftsutgifter og post 70 Utvekslingsordninger

- Kap. 161 Utdanning, forskning og faglig samarbeid, post 72 Kunnskapsbanken og faglig samarbeid

- Kap. 162 Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi, post 70 Næringsutvikling og handel

- Kap. 163 Klima, miljø og hav, post 71 Bærekraftige hav og tiltak mot marin forsøpling

- Kap. 225 Tiltak i grunnopplæringen, post 01 Driftsutgifter og post 21 Spesielle driftsutgifterFinansdepartementet er også kjent med at Klima- og miljødepartementet (KLD) i svar på spørsmål 92 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.5.2020 til RNB 2020 opplyser at «Som følge av koronavirusutbruddet er det et forventet mindreforbruk på Klima- og miljødepartementets og Norsk polarinstitutts driftsposter. Størsteparten er knyttet til redusert reiseaktivitet og kansellerte prosjekter.» I Prop. 117 S er det foreslått å omdisponere blant annet deler av driftsbevilgningene på kap. 1400 Klima- og miljødepartementet og kap. 1471 Norsk Polarinstitutt til et nytt nødaggregat på forskningsstasjonen Troll under kap. 1471, post 21.